КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 45
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 7 НОЕМВРИ 2017 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАЩИ: няма 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 09.33 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка: 
12. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за атестиране на Светла Дочева Димитрова - председател на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

1. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 21/2017 г. по описа на ВСС за спиране на производството

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СПИРА производството по дисциплинарно дело № 21/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет до приключване на наказателното производство по ДП № 204/2017 г. по описа на СО на СГП – СЗ „А“. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

2. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението от Мария Василева Кузманова – съдия в Софийски градски съд, поради липса на компетентност за преразглеждане на решенията на общото събрание на СГС. 
2.1. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата от Мария Василева Кузманова – съдия в Софийски градски съд, за разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“ в СГС – Търговска колегия, тъй като искането е направено от некомпетентно лице. 
3. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Лидия Петкова Чобанова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
4. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Лидия Петкова Чобанова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Велико Търново, както и от длъжността „съдия“, считано от 01.12.2017 г. 
5. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №27/21.05.2015 г. конкурс за преместване чрез събеседване в районните съдилища за 2 (две) свободни длъжности в Районен съд - Варна и Районен съд - Перник

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Катя Георгиева Сукалинска - съдия в Районен съд - Сандански, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Районен съд - Благоевград, поради липса на освободена длъжност. 
5.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ на Атанас Николаев Атанасов - съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия” в Софийски районен съд, поради постъпил отказ от назначаване при условията на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
5.3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Мария Велизарова Златарева – прокурор в Софийска районна прокуратура, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Софийски районен съд, поради липса на освободена длъжност. 
5.4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Гергана Иванова Кратункова - Димитрова – съдия в Районен съд - Перник, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Софийски районен съд, тъй като същата е назначена на обявена в конкурсната процедура длъжност. 
5.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, на Добрина Иванчева Петрова, в длъжност „съдия” в Районен съд - Варна, поради встъпването й в длъжност „съдия“ в Районен съд - Варна по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. 
5.6. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Петър Симеонов Петров - съдия в Районен съд - Трън, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Районен съд - Перник, тъй като същият не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1, пр. 2 от ЗСВ. 
5.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, на Силвия Стефанова Хазърбасанова - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия” в Районен съд - Перник, тъй като същата не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1, пр. 2 от ЗСВ. 
5.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, на Елена Иванова Стоилова- съдия в Районен съд - Провадия, в длъжност „съдия” в Районен съд - Варна, тъй като същата не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1, пр. 2 от ЗСВ. 
5.9. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Мария Венциславова Милушева - прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „съдия” в Районен съд - Перник, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
5.10. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Елена Любомирова Донкова - съдия в Районен съд - Враца, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Районен съд - Ботевград, тъй като същата не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1, пр. 2 от ЗСВ. 
5.11. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Маринела Иванова Марчева - прокурор в Районна прокуратура - Тервел, в длъжност „съдия” в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
6. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на правила по прилагането на чл. 234 от ЗСВ, изготвени от работната група, сформирана с решение на КАК-СК по протокол №44/09.10.2017 г., т. Р-11

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правила по прилагането на чл. 234 от ЗСВ при повишаване на място в по-горен ранг на съдия, с направените редакционни забележки: 
Компетентният орган отказва повишаване в по-висок ранг при наличие на: 
1. Влезли в сила дисциплинарни наказания за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3 от ЗСВ, извършени от магистрата по време или след неговото последно атестиране; 
2. Установени от компетентната етична комисия действия или бездействия, извършени от магистрата по време или след неговото последно атестиране, с които се нарушават правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, за които не е било образувано дисциплинарно производство; 
3. Нарушения, установени по реда на чл. 327 от ЗСВ с влязла в сила заповед, извършени от магистрата по време или след неговото последно атестиране. 
7. ОТНОСНО: Обсъждане на предложение на работната група, сформирана с решение на КАК-СК по протокол № 46/23.10.2017 г., т. Р-8, относно предпоставките за разкриване на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Искания за разкриване на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ да се правят с аргументация за необходимостта от подпомагане по смисъла на чл. 168, ал. 1 от Закона за съдебната власт, въз основа на броя, вида, сложността и тежестта на разглежданите дела, натовареността по щат и броя на съдиите в съответния съд за последните три години, общата организационно-административна дейност на конкретния орган на съдебна власт. 
8. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата от Любомир Симеонов Нинов - съдия в Районен съд - Варна. 
9. ОТНОСНО: Проект на решение относно определяне на изпълняващи функциите на административни ръководители в органите на съдебната власт във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №42/17.10.2017 г., д.т. 10.2 и решение на КАК-СК по Протокол №46/23.10.2017 г., т. Р-8

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. В хипотезата на изтекъл мандат на административен ръководител, предсрочно прекратяване на мандата му или на отстраняване на административен ръководител, Съдийската колегия на ВСС действа по начина, указан в чл. 168, ал. 7, изречение трето от ЗСВ. За изпълняващ функциите на административен ръководител до избора на нов Съдийската колегия на ВСС определя един от неговите заместници, а при липса на заместник – от съдия, определен по старшинство. 
9.2. За случаите, когато в съответния орган на съдебна власт няма нито един съдия, предложението за определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител се прави от административния ръководител на непосредствено по-горестоящия орган на съдебна власт, или от член на Съдийската колегия. 
10. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса дали за върховните нива следва да се обявяват конкурси за преместване (чл. 188, ал. 1, чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, Глава трета от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт) 
След проведеното гласуване и при получения резултат 6 гласа „за“ и 7 гласа „против“, не приема предложението на Комисията по атестирането и конкурсите да не се обявяват конкурси за преместване във върховните нива. 
По направеното от г-н Красимир Шекерджиев предложение за конкретния случай да не се обявява конкурс за преместване във Върховния касационен съд поради липса на бройка

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да не се обявява конкурс за преместване във Върховния касационен съд. 
11. ОТНОСНО: Отмяна на решения на Комисия “Съдебна администрация“ без практическо значение от 2008 г. до настоящия момент. Промени във формата на щатното разписание. Нови принципни решения

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОТМЕНЯ Решение на Комисия „Съдебна администрация“ по Протокол № 6 от заседание, проведено на 12.02.2008 г., с което е указано на административните ръководители при трансформиране на щатни бройки за съдебни служители да уведомяват писмено Комисия „Съдебна администрация“. 
11.2. ОТМЕНЯ Решение на Комисия „Съдебна администрация“ по Протокол № 3 от заседание, проведено на 25.01.2012 г., с което е указано на административните ръководители в ОСВ да не извършват трансформация на щатове на съдебни служители от по-ниско платена длъжност на по-високо платена такава без съгласието на Висшия съдебен съвет. 
11.3. ОТМЕНЯ Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18 от заседание, проведено на 08.04.2015 г., с което е указано на административните ръководители на ОСВ да уведомяват Комисия „Съдебна администрация“ за всяко назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, независимо от правното основание. 
11.4. ОТМЕНЯ Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 37 от заседание, проведено на 25.06.2015 г., с което са задължени административните ръководители при прекратяване на трудово правоотношение със съдебен служител в ОСВ незабавно да уведомяват ВСС. 
11.5. ОТМЕНЯ Решение на Комисия „Съдебна администрация“ по Протокол № 27 от заседание, проведено на 01.07.2015 г., с което е препоръчано на административните ръководители в ОСВ, в случаите, в които са прекратени трудови договори със съдебни служители, за които ВСС е уведомен, съгл. решение по протокол № 37/25.06.2015 г., доп.т. 101, назначаването на нов служител или обявяването на конкурс за овакантената длъжност да се извършва не по-рано от едномесечен срок. 
11.6. ОТМЕНЯ Решение на Комисия „Съдебна администрация“ по Протокол № 7 от 24.02.2016 г., с което отдел „Съдебни кадри“ е задължен при изготвяне на справка за щатна численост на свободните длъжности за съответния орган на съдебна власт да посочва и информация за натовареността през последните три години. 
11.7. ВЪВЕЖДА ред „Забележка“ във формата на щатното разписание, в който ред се посочват настъпилите през предходния месец промени в щатовете на съдебните служители /прекратяване на трудови правоотношения; назначаване и преназначаване на съдебни служители; трансформации/, както и сключване на всички видове трудови договори с външни изпълнители; договори с Дирекция „Бюро по труда”, извършени в рамките на утвърдените щатни структури и бюджет за текущата година. 
Утвърденото ежемесечно щатно разписание следва да се изпраща от съдилищата във ВСС (Комисия „Съдебна администрация“), всеки месец, както досега – от първо до десето число. 
11.8. УКАЗВА на председателите на съдилищата, че: 
- назначаването на нови служители на освободени длъжности, трансформациите и всякакви други промени могат да се извършват само при съобразяване с бюджета на съответния орган на съдебна власт за съответната година. Допълнителни бюджетни средства при извършена трансформация, несъобразена с одобрения за съответния ОСВ бюджет, няма да бъдат отпускани; 
- увеличаване на бюджетната сметка на съответния ОСВ, наложена от вътрешна промяна в щатовете на съдебните служители /извън хипотезата на увеличаване на щатове/, е допустимо само при извънредни обстоятелства и се обосновава.; 
- нови щатни бройки се отпускат от Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет само след надлежно обосновано искане, отправено до Комисия „Съдебна администрация“. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

12. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за атестиране на Светла Дочева Димитрова - председател на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, на основание чл. 39 от ЗСВ, чл. 203, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗСВ и чл. 203, ал. 2 от ЗСВ, предложението от председателя на Върховния касационен съд за атестиране на Светла Дочева Димитрова – председател на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд. 


Закриване на заседанието – 13.00 ч. 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
9.11.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд