Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи координатор в екипа на проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“

9 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Светлана Бошнакова - член на Съвета, за координатор в екипа за управление на проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“. С решение по протокол № 45/08.12.2016 г. ВСС изрази подкрепа към Министерството на правосъдието, което е бенефициент по проекта. Той обхваща изпълнението на мярка от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2016-2020.

Към момента удостоверения за „Съдебен статус“ (свидетелства за съдимост) се издават чрез децентрализирани системи, обслужващи 113 бюра за съдимост във всички съдилища. В Министерство на правосъдието функционира Централно бюро за съдимост, което работи с четири самостоятелни системи и съществено затруднява дейността на служителите. Проектът предвижда създаване на Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) „Съдебен статус“, която ще обедини в единна централизирана система всички съществуващи локални бази данни и функциите на сегашните системи. Ще се реализират електронни услуги за автоматизиран достъп и обмен на информация с външни системи, както и средства за предоставяне на Комплексни административни услуги.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд