Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи координатор по изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“

9 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Цветинка Пашкунова за координатор по изпълнение на дейностите от страна на Съвета по проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“.

ВСС е партньор на Инспектората към ВСС по проекта, съгласно решение на Пленума на Съвета по протокол № 31/16.08.2016 г. На 17.07.2017 г. е подписан договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за неговото изпълнение.

Целта на проекта е да обезпечи необходимия софтуер, вътрешни правила и обучения, изпълнението на задълженията и правомощията на ИВСС да води и поддържа регистър на декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт; регистър на влезлите в сила наказателни постановления, издадени от главния инспектор на ИВСС; да извършва проверка на имуществените декларации на магистратите; проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, както и проверки за нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

Продължителността на проекта е 26 месеца, а бюджетът му – 700 000 лв., които представляват 100% безвъзмездно финансиране.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд