КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 9 НОЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Боян Магдалинчев, Вероника Имова
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9.30 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и даване на съгласие за премахването му.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Обсъждане на необходимите действия за кадрово и материално осигуряване на специализираните органи на съдебната власт в съответствие на разширената им компетентност
Беше проведено обсъждане на поставените въпроси.
2. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса дали за върховните нива следва да се обявяват конкурси за преместване (чл. 188, ал. 1, чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, Глава трета от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията от Съдийската колегия за обсъждане на въпроса дали за върховните нива следва да се обявяват конкурси за преместване (чл. 188, ал. 1, чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, Глава трета от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт).

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017г.
„Дава съгласие“
3. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС -13610/27.10.2017 г. на министъра на финансите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2017 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС-13610/27.10.2017 г. от министъра на финансите, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с 20 107 лв.
1.1 УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с 20 107 лв.
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с 20 107 лв.
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с 20 107 лв.
2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 20 107 лв.
Функция „Отбрана и сигурност” с 20 107 лв.
Група „Съдебна власт“ с 20 107 лв.
в т.ч. по показатели :
Текущи разходи с 20 107 лв.
Персонал с 20 107 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 20 107 лв.
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на 20 107 лв. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-339/25.10.2017 г. /вх. ВСС – 13610 от 27.10.2017 г./
4. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 235 116 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
5. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със 137 837 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
6.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 6 565 лв.
6.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 6 565 лв.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат в орган на съдебната власт в друго населено място на страната, различно от постоянната му месторабота,
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 1 512 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия от Софийски районен съд в Районен съд гр. Ботевград.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Видин за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС, както следва:
8.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 345 лв.
8.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Видин с 345 лв.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Свищов за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС, както следва:
9.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 212 лв.
9.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свищов с 212 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО, доплащане за облекло и заплати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Велики Преслав за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 1 823 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО и доплащане за облекло.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
10.2. Във връзка с искането по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, ВСС ще осигури необходимите средства, като бъде извършена служебна корекция.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Девня за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 2 552 лв. за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебни служители и възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 484 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 484 лв. за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
14. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Софийски градски съд по § 10-00 „Издръжка“ с 45 920 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ с 5 000 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Търговище за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 9 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Балчик по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 7 000 лв. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 7 975 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
18.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 895 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на два броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“ с 1 800 лв. за закупуване на два броя климатици за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Първомай за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 800 лв. за закупуване и монтаж на климатична система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, обзавеждане на помещения, доставка и монтаж на 8 бр. климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с 41 291 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети на стойност 19 719 лв., обзавеждане на помещения на стойност 18 000 лв. и доставка и монтаж на 3 бр. климатици на стойност 3 572 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
21.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 6 379 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 5 бр. климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на два кабинета

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с 2 290 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на два кабинета.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка“ с 20 136 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за текущ ремонт на вход и арестантски помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Левски по § 10-00 „Издръжка“ с 6 192 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на вход и арестантски помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за текущ ремонт на две помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Харманли по § 10-00 „Издръжка“ с 4 249 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на две помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 150 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя метални шкафове

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 3 201 лв. за закупуване на 6 броя метални шкафове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .
28. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
28.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 11 207 лв., съгласно Приложение № 1.
28.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 720 лв., съгласно Приложение № 1.
28.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 17 927 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
31. ОТНОСНО: Предложение за изменение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/08.06.2017 г., т. 25.5

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/08.06.2017 г., т. 25.5, като същото придобие следната редакция:
„Всички резюмета на одитни доклади, приложени към докладите за резултатите от одитните ангажименти извършени в периода от м. октомври 2012 г. до решението на ВСС по т. 65.1.5. от протокол № 5/30.01.2014 г., да се приложат към кадровото досие на съответните административни ръководители, през периода на одитиране. Одитните доклади да се оповестят на вътрешната мрежа /интранет/ на одитирания ОСВ. Обобщените годишни доклади за дейността на звената за вътрешен одит във Висшия съдебен съвет да се публикуват на интернет страницата на ВСС“.
Мотиви:
Одитните доклади се изготвят в два екземпляра, като единия се предоставя на административния ръководител на одитирания ОСВ, за да се запознае подробно с резултатите от изпълнението на одитния ангажимент и за утвърждаване на план за действие, в който да се предвидят мерки за изпълнение на препоръките. Вторият екземпляр се съхранява в дирекция „Вътрешен одит“.
Резултатите от ангажимента се докладват за разглеждане от Пленума на ВСС с доклад за резултатите от извършен одитен ангажимент, изготвен от директора на вътрешния одит, към който се прилага резюме на окончателния одитен доклад, план за действие, информация за изпълнение на препоръки и др., които се съхраняват към материалите разгледани на заседанието на съответния Пленум на ВСС, на който е прието решение за резултатите от ангажимента.
32. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за III-то тримесечие на 2017 г.
32.2. Одобрява направените разходи за командировки на Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2017 г.
32.3. Приема за сведение информацията на Председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III-то тримесечие на 2017 г.
33. ОТНОСНО: Освобождаване на внесена от ДП „Затворно дело“ гаранция за добро изпълнение по договор № 93-00-252/08.08.2013 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде освободена внесената от ДП „Затворно дело“ гаранция за добро изпълнение по договор № 93-00-252/08.08.2013 г. с Министерство на правосъдието за изпълнение на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд гр. Петрич, Районна прокуратура гр. Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана“, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров“ № 3, в размер на 33 660 лв., поради наличие на основания за това.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
34. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване възлагането по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на шест ведомствени жилища на територията на гр. София”, и упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор със „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ – В” ЕООД

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

34.1. ОДОБРЯВА възлагането по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на шест ведомствени жилища на територията на гр. София”, на стойност 47 990 лв. без ДДС.
34.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор със „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ – В” ЕООД, с предмет: „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на шест ведомствени жилища на територията на гр. София”, на стойност...лв. без ДДС. .
35. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на председателя на Районен съд гр. Попово да представлява Висшия съдебен съвет във връзка със сключено споразумение за партньорство за “Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Районен съд гр. Попово да представлява Висшия съдебен съвет пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура в гр. Попово, като подава заявления, получава документи и съгласува документация за строеж “Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово“ – обект „Сграда на Районен съд и Прокуратура“ град Попово, ул. Ал. Стамболийски № 1“ съгласно Разрешение за строеж №33 05.10.2017 год., издадено от Община Попово по Споразумение за партньорство от 31.03.2016 год., като при всяко извършено действие своевременно уведомява Висшия съдебен съвет, с оглед съблюдаване на разпоредбите на Споразумението за партньорство.
36. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС във връзка с продължаване на Договор № 63/14.12.2007 г. за безвъзмездно управление на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до областния управител на област Благоевград за продължаване на Договор № 63/14.12.2007 г. за безвъзмездно управление на имот – частна държавна собственост: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.612.223.1.74 по Кадастралната карта на гр. Благоевград, площ 673 кв.м., с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 47, ет. 3, за срок от две години, за нуждите на Административен съд гр. Благоевград.
36.2. ОДОБРЯВА проект на писмо до областния управител на област Благоевград.
36.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише писмото.
37. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с Община гр. Чирпан за дарение на недвижим имот – частна общинска собственост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ И ПРИЕМА С БЛАГОДАРНОСТ дарението от Община гр. Чирпан на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” № 28, представляващ триетажна масивна сграда, пл. № 2007, находящ се в УПИ І „Жилищно строителство и магазини” в кв. 119, състояща се от 5 стаи, кухня и сервизни помещения на всеки етаж с площ 162 кв.м., подробно описан в АЧОС № 86/05.03.1998 г.
37.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Община гр. Чирпан за дарение на недвижимия имот, подробно описан в т. 1.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

38. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуални представители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. УПЪЛНОМОЩАВА САША ЦВЕТАНОВА ХАРИТОНОВА – директор на дирекция „Правна" да представлява пленума на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт;
38.2. УПЪЛНОМОЩАВА РОСАЛИНА МИЛКОВА ДИМИТРОВА – главен експерт – юрисконсулт в АВСС да представлява пленума на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт;
38.3. УПЪЛНОМОЩАВА АНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА – главен експерт – юрисконсулт в АВСС да представлява пленума на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт;
38.4. УПЪЛНОМОЩАВА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА ВЕЛИНОВА – главен експерт – юрисконсулт в АВСС да представлява пленума на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт;
38.5. УПЪЛНОМОЩАВА МАРТИН ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ – главен експерт – юрисконсулт в АВСС да представлява пленума на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт;
38.6. УПЪЛНОМОЩАВА ВАСИЛ МИРЧЕВ МИХОВ – директор на дирекция „Дисциплинарна дейност“ да представлява пленума на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт;
38.7. УПЪЛНОМОЩАВА ДЕНИЦА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА – началник отдел „Дисциплинарни дела на ВСС“ в дирекция „Дисциплинарна дейност“ да представлява пленума на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт;
38.8. УПЪЛНОМОЩАВА ВЕРА ЛЮБЕНОВА ЛИШЕВА – старши експерт – юрисконсулт в отдел „Дисциплинарни дела на ВСС“ в дирекция „Дисциплинарна дейност“ да представлява пленума на Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт.
*****
39. ОТНОСНО: Проект на решение относно информация по изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и необходими бъдещи действия за реализацията му

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

39.1. ПРИЕМА за сведение Доклада на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми относно изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и предлаганите необходими бъдещи действия за реализацията му.
39.2. ОПРЕДЕЛЯ за допълнителни координатори по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ Вероника Имова - член на ВСС за позицията Координатор „Участие на представители на съдилищата при разработването на ЕИСС“ и Красимир Шекерджиев - член на ВСС за позицията Координатор „Участие на представители на съдилищата в процеса по оптимизиране на съдебната карта“.
39.3. Да се покани за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова – ръководител на проекта до 19.10.2017 г.
40. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на координатор от страна на ВСС по проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус”, по който МП е бенефициент

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ за Координатор от органите на съдебната власт (ОСВ) в екипа за управление на проект “Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус” Светлана Бошнакова – член на ВСС.
41. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на координатор от страна на ВСС по проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС, за превенция на корупцията в съдебната власт”, по който ВСС е партньор на ИВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ за Координатор по изпълнение на дейностите от страна на ВСС по проект “Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“ Цветинка Пашкунова – член на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Смолян по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 7 060 лв. за закупуване на сървър от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
43. ОТНОСНО: Проект на решение по проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и даване на съгласие за премахването му

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Изразява следното становище:
1. Наименованието на проекта на акт да придобие следната редакция: „Решение № ……/…..2017г. за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост“.
2. В правните основания на проекта на акт да отпадне чл. 197 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, тъй като с предложеното решение по т. 1 Министерският съвет на Република България обявява част от имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост, въз основа на което правомощие придобива областният управител по чл. 15, ал. 2, във връзка с чл. 7, ал. 3 от Закона за държавната собственост /ЗДС/.
3. В проекта на РМС да отпадне т. 2 със същите мотиви.
4. В проекта на РМС т. 3 да стане т. 2, като се редактира по следния начин: „Областният управител на област София да състави акт за частна държавна собственост за имота по т. 1.“
II. Предлага на областния управител на област София, след влизане в сила на Решението на Министерски съвет, да даде съгласие Висшият съдебен съвет чрез Прокуратурата на Република България да премахне имота по т. 1 за своя сметка при спазване изискванията на чл. 197 от ЗУТ.
III. Изпраща настоящото решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на областния управител на област София.

/Закриване на заседанието – 11.28 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
09.11.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд