ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 16 ноември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


1. Изслушване на информация от Елка Атанасова - ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата” до 19.10.2017 г., относно изпълнението на проекта.
* * * * *
2. Проект на решение относно процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, открити с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол
№ 30/27.09.2017 г.
Внася: Прокурорската колегия на ВСС
3. Проект на решение относно писмо от Мария Карагьозова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО, за разглеждане на Акт № 90/27.10.2017 г., приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
„Дава съгласие“
4. Проект на решение за корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение за корекция на бюджета на Районен съд
гр. Карнобат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение за увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за покриване на разходи за командироване на магистрати във връзка с чл. 107, ал. 2 от ЗСВ, както и заплащане на възнаграждения на експерти по дела с висок обществен интерес.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО и болнични.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – отводняване на английски двор с налагащ се демонтаж и монтаж на водоохлаждащ агрегат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт за отстраняване на щети по покрив и помещения под него.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини и 2 бр. тонер касети.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 15 бр. батерии за UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .
22. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
25. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен касационен съд за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника, за оборудване на залите в Съдебната палата, извън лимитите, утвърдени в протокол № 19 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.04.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение за предоставяне на 1 /един/ брой преносим компютър от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Никопол.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение относно необходимост от сключване на договор за конфиденциално унищожаване на архивни документи и договор за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

28. Проект на решение за изменение и допълнение на решение по т. 36.1.1 от протокол № 9/09.03.2017 г. на Пленума на ВСС за възлагане стопанисването на недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Пловдив, във връзка с решение по т. 38 от Протокол № 39/27.10.2016 г. на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
* * * *
29. Информация за одобрението на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, по който ВСС е бенефициент по ОП „Добро управление” и определяне на Ръководител на проекта.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.
30. Проект на решение за определяне на участници в Консултативния орган по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество между швейцарския орган за посредничество и МП.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
13 ноември  2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд