Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на увеличаването на щатната численост на Специализирания наказателен съд

14 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на искането на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за увеличаване щатната численост на съда с 15 щатни бройки за длъжността „съдия“.

В писмото си председателят на съда обосновава промяната в щатната численост с възможността Специализираният наказателен съд да бъде необезпечен кадрово, заради увеличаване на подсъдните делата, след влизане в сила от 05.11.2017 г. на ЗИД на НПК, както и да се влоши дейността му по отношение на делата, които разглежда в момента. С оглед вземане на информирано решение Съдийската колегия реши бъде поискана справка за последните три години, както следва:

  • от Прокуратурата на Република България за висящите досъдебни производства по чл. 411, ал. 4 от НПК, а
  • от окръжните съдилища, районните съдилища и Софийски градски съд за броя на образуваните дела, както и за броя  на делата, на които не е даден ход на съдебното следствие, и са от компетентността на Специализирания наказателен съд, съгласно влезлите в сила промени в НПК.

Към настоящия момент утвърдената и заета щатна численост на съда е 19 длъжности, разпределени както следва: 1 административен ръководител; 2-ма заместници и 16 съдии.

Според статистическите данни за 2016 г. Специализираният наказателен съд е с натовареност – 31,05 брой дела за разглеждане месечно от един съдия при средна за страната 12,52. За първото полугодие на 2017 г. броят дела за разглеждане месечно от 1 съдия е 34,59 при средна за страната 15,47, като свършените дела са 33,28 при средна за страната 10,54.

Анализът на данните от Отчета за работата на Специализирания наказателен съд за 2016 г. показва, че най-голям дял от постъпилите общо 6 580 дела в съда имат частните наказателни дела, които са общо 6451 броя (в т.ч. ЧНД I инстанция – 6011 и ЧНД разпити – 440). От общо 6707 разгледани през 2016 г. дела, 6466 бр. са частни наказателни дела, едва 239 броя са НОХД дела и само 2 броя са АНХД. Данните са аналогични и за първото полугодие на 2017 г. За този период в Специализирания наказателен съд са постъпили 3594 бр. дела, от които НОХД – 77 бр., частните наказателни дела – 3517, от които частни наказателни дела I – инстанция – 3 302 и частни наказателни дела с проведен разпити 215 броя. Налага се изводът, че от ЧНД относително голям е делът на делата по Закона за специалните разузнавателни средства, а именно за 2016 г. са издадени 2271 разрешения за ползване на СРС, а за първото полугодие на 2017 г. издадените разрешения са 1108. Нарасналият брой дела по ЗСРС, които се разглеждат от административния ръководител или определен с негова заповед заместник, не обуславя увеличаване на съдиите в органа, а по-скоро назначаване на нови заместници на административния ръководител.

Според Комисията по атестирането и конкурсите определянето на броя на съдиите в органите на съдебната власт следва да се извършва съобразно степента на натовареност. Високата натовареност в Специализирания наказателен съд се дължи на постъплението на ЧНД в т.ч. и тези по ЗСРС. По отношение на останалите категории дела, които се разглеждат в Специализирания наказателен съд, се констатира натовареност на магистратите по-ниска от тази на съдиите в Софийски градски съд.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд