Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи заместник-председател на Районен съд – Враца, поощри заместник-председател на ВАС и прекрати процедурите по атестиране на трима съдии

14 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Емил Кръстев Ангелов – съдия в Районен съд – Враца на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Враца.

Предложението за назначаването му е на председателя на съда Васил Ганов и е подкрепено от Общото събрание на съдиите от Районен съд - Враца. Посочено е, че съдия Ангелов е назначен през 2012 г., като от встъпването му до момента работи в гражданското отделение на съда. Ползва се с професионален авторитет и уважение сред колегите си и служителите на съда, има идеи и предложения за развитието на съда и изразява готовност да работи за постигане на набелязаните цели.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ поощри Румяна Борисова Монова – заместник-председател на ВАС с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.  

Предложението за поощряване на съдия Монова е направено от председателя на Върховния административен съд. Съдия Монова има над 26 години общ юридически стаж. Била е стажант съдия в Плевенски окръжен съд, младши съдия в Русенки окръжен съд, съдия в Русенски районен съд, заместник-председател в Русенски районен съд, съдия в Софийски районен съд, съдия в Софийски градски съд, председател на тричленен състав в Административното отделение в СГС, съдия във Върховния административен съд и заместник на председателя на Върховния административен съд. В мотивите за поощряването на съдия Монова е посочено, че тя притежава отлична теоретична и практическа подготовка, изключително богат професионален опит, безупречно е изпълнявала служебните си задължения и се ползва с уважението на съдиите и съдебните служители. Отчетено е, че в своята дългогодишна практика като върховен административен съдия Монова се е утвърдила, не само като олицетворение на държавната функция за съдебен контрол за законосъобразност върху актове, действията и бездействията на администрацията, но и като своеобразен коректив на държавното управление.

Съдийската колегия на ВСС прекрати процедурата по периодично атестиране на Нели Петкова Куцкова и Анелия Драганова Цанова – съдии в Апелативен съд – София, и на Николай Симеонов Гемеджиев – председател на Районен съд - Айтос, предвид решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17 ( относно приложението на параграф 2016, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ) и постъпило съгласие от магистратите. Процедурите са открити с решения на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол №32/17.07.2017 г.).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд