Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Трима съдии ще представят България в редовната среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Естония

14 ноември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС командирова трима съдии за участие в редовната среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Талин, Естония, за периода 29.11-02.12.2017 г. Сред тях са Богдана Желявска – съдия в Софийска градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела – граждански дела; Валентина Бошнякова – Събинска – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела; Рената Мишонова–Хальова – съдия в Окръжен съд – гр. Враца. и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.

С решение на ВСС по протоколи № 44/30.07.2015 г. и № 4/27.01.2016 г. е одобрен състава на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България. Общият брой на членовете ѝ е 7, от които двама са определени за лица за контакт, съответно по граждански и търговски дела.

Основни теми на предстоящата среща са Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите – членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела и Регламента (ЕО) № 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки.

Съдийската колегия прие за сведение доклад от участието на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и съдия от Международната Хагска мрежа, в проведената Специална комисия към Хагската конференция за международно частно право, в периода 10-17 октомври 2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд