КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 46
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 14 НОЕМВРИ 2017 г.
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Колев – председател на Върховния административен съд 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 9,35 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка: 
9. Проект на решение по предложение от председателя на Върховния административен съд за провеждане на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за преместване на съдия от системата на административните съдилища в Административен съд – Перник

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

1. ОТНОСНО: Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за увеличаване щатната численост на съда с 15 (петнадесет) щатни бройки за длъжността „съдия“, с приложено решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 30/25.10.2017 г., т. 2.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОТЛАГА разглеждането на точката. 
1.2. Да се поиска от Прокуратурата на Република България справка за висящите досъдебни производства образувани за извършени престъпления, включени в приложното поле на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК. 
1.3. Да се изискат от всички районни и окръжни съдилища справки за приключените със съдебен акт в периода 01.01.2015 г. до настоящия момент дела за извършени престъпления, включени в приложното поле на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК от субектите, посочени в тази разпоредба, като се посочи по кои от тях съдебните актове са влезли в сила. 
1.4. Да се изискат от всички районни и окръжни съдилища справки за висящите към момента в съответния съд дела за извършени престъпления, включени в приложното поле на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК от субектите, посочени в тази разпоредба, като се посочи по кои от тях е даден ход на съдебното следствие и по кои не. 
2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Емил Кръстев Ангелов - съдия в Районен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС. 
3. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Румяна Борисова Монова – заместник-председател на Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
4. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило съгласие от магистрата, ПРЕКРАТЯВА ПРОЦЕДУРАТА по периодично атестиране, открита с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/17.07.2017 г., т. С-15, на Нели Петрова Куцкова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
5. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило съгласие от магистрата, ПРЕКРАТЯВА ПРОЦЕДУРАТА по периодично атестиране открита с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/17.07.2017 г., т. С-14, на Анелия Драганова Цанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
6. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило съгласие от магистрата, ПРЕКРАТЯВА ПРОЦЕДУРАТА по периодично атестиране открита с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/17.07.2017 г., т. С-19, на Николай Симеонов Гемеджиев - съдия в Районен съд - Айтос, с ранг „съдия в ОС”.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

7. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Талин, Естония, в периода 30 ноември – 1 декември 2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. КОМАНДИРОВА за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Талин, Естония, за периода 29 ноември – 2 декември 2017 г., следните лица: 
7.1.1 Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела – граждански дела; 
7.1.2 Валентина Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела; 
7.1.3 Рената Мишонова - Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България. 
7.2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата. 
7.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
8. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от участието на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и съдия от Международната Хагска мрежа, в проведената Специална комисия към Хагската конференция за международно частно право, в периода 10-17 октомври 2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от участието на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и съдия от Международната Хагска мрежа, в проведената Специална комисия към Хагската конференция за международно частно право, в периода 10-17 октомври 2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия. 
8.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС, както следва: 
- Доклад от участието на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и съдия от Международната Хагска мрежа, в проведената Специална комисия към Хагската конференция за международно частно право, в периода 10-17 октомври 2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

9. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от председателя на Върховния административен съд за провеждане на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за преместване на съдия от системата на административните съдилища в Административен съд – Перник

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от председателя на Върховния административен съд за провеждане на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за преместване на съдия от системата на административните съдилища в Административен съд - Перник. 
 

Закриване на заседанието – 10.55 ч. 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
15.11.2017 г.

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд