Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изслуша Елка Атанасова - ръководител до 19.10.2017 г. на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата" по ОПДУ

16 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изслуша Елка Атанасова – член на ВСС в периода 2012-2017 г. и ръководител до 19.10.2017 г. на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по Оперативна програма „Добро управление“.

Изслушването е в изпълнение на решение на Пленумът на ВСС по протокол № 36/09.11.2017 г. и във връзка с реализирането на проекта.

Пред членовете на ВСС Елка Атанасова представи информация по изпълнението на проекта, като посочи, че заложените в него дейности са съобразени с Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както и с дейностите и мерките в Пътната карта за изпълнението ѝ. Пленумът бе информиран за разработването на проектната идея и проектното предложение, одобряването му през м. февруари 2016 г. от ВСС и определянето на екипа за управление на проекта и неговия ръководител. Посочено бе, че проектът е многофункционален и съчетава правни и аналитични дейности с практически, насочени към оптимизиране на съдебната карта, и разработване и въвеждане на единна информационна система на съдилищата. Отчетено бе, че изготвянето на проектното предложение е предхождано от кореспонденция и проведени срещи с ПРБ и ВКС с цел анализ на съществуващите информационни системи и набелязване на мерки за интеграция.

Елка Атанасова припомни, че договорът с управляващия орган на ОПДУ е подписан на 26.08.2016 г., след което е проведено въвеждащо обучение за членовете на екипа, предприети са действия за избор на външен изпълнител за изготвяне на тръжна документация за провеждане на обществените поръчки за проектните дейности, проведени са пазарни консултации и две обществени поръчки. Пред Пленума на ВСС Елка Атанасова заяви, че тя като ръководител на проекта носи лична отговорност за изпълнението му, а с прекратяването на обществените поръчки през м. ноември 2017 г., на практика проектът се оказва в изходна фаза. Представена бе информация за извършените плащания по проекта до момента, като бе акцентирано, че предвидените разходи за организация и управление на проекта са 5% вместо допустимите 10% от общата стойност на проекта.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд