Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Видин и съответно разкри една щатна длъжност в Окръжна прокуратура – София

16 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет по предложение на Прокурорската колегия, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ съкрати една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Видин и разкри една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, считано от датата на взимане на решение.

Решението е във връзка с процедурата за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Окръжна прокуратура – Видин в Окръжна прокуратура – София открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2017 г. За решението на Колегията, както и за възможността да подадат заявления за участие в процедурата са уведомени всички прокурори в Окръжна прокуратура – Видин, като в указания срок заявление за преназначаване е подал един прокурор.

Целта на процедурата по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ е оптимизиране на щатната численост при запазване капацитета на органа, откъдето се премества магистрат, от друга страна Окръжна прокуратура – София за 2016 г. е с натовареност над средната за страната, което позволява увеличаване на щатната численост на прокурорите в нея.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд