ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 23 ноември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


1. Обсъждане писмо от Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии с предложение за изискване доклад от директор на ТД на НАП – Бургас, в който се обсъжда дейността на Административен съд - Бургас.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
„Дава съгласие“
2. Проект на решение по искания, от органи на съдебната власт, за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение за увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и преводачи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договори.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО, болнични и текущи разходи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства, за изплащане на СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за покриване на разходи за акцедентни материали и възнаграждения на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на върнал се служител на работа след продължителен платен отпуск.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за услуги на преводачи до края на 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за абонаментна поддръжка на програмни продукти.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на отводнителната система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .
28. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Дряново за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
31. Проект на решение относно отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

32. Проект на решение по предложението на директора на Националния институт на правосъдието за изменение и допълнение на Правилата за обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статус.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
33. Проект на решение по покана за участие във втора среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение”, на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 15 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
34. Проект на решение по покана за участие във втора среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието”, на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на
11-12 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
35. Проект на решение по покана ГД „Правосъдие и потребители”, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона” на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на
11 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * *
36. Информация за одобрението на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, по който ВСС е бенефициент по ОП „Добро управление” и определяне на Ръководител на проекта /отложена от заседание на Пленума на ВСС по протокол
№ 37/16.11.2017 г., т. 29/ .
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.
37. Проект на решение за определяне на участници в Консултативния орган по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество между швейцарския орган за посредничество и МП /отложена от заседание на Пленума на ВСС по протокол № 37/16.11.2017 г., т. 30.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.
38. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да издава заповеди за членовете на ВСС, определени за ръководители на проекти.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
 

Публикуван на:
16 ноември  2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд