КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 16 НОЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Вероника Имова, Даниела Машева, Сотир Цацаров 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 09.35 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка: 
31. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да сключва договори за предоставяне на услуги с доставчиците: „Софийска вода” АД, „Топлофикация София” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Овергаз Мрежи” АД, отнасящи се за сгради, предоставени в управление на ВСС. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Изслушване на информация от Елка Атанасова - ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата” до 19.10.2017 г., относно изпълнението на проекта 
Беше изслушана информация от Елка Атанасова и проведено обсъждане на поставените въпроси. 
2. ОТНОСНО: Процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, открити с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/27.09.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Видин, считано от датата на вземане на решението. 
2.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението. 
3. ОТНОСНО: Писмо от Мария Карагьозова - съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО, относно разглеждане на Акт № 90/27.10.2017 г., приет на заседание на 27.10.2017 г. на Гражданския съвет към ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката до приемане на Наредбата за статута на Съвета по партньорство.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие” 
4. ОТНОСНО: Корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г. в рамките на утвърдения бюджет на Върховния касационен съд, съгласно приложението. 
5. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 394 714 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
6. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Районен съд гр. Карнобат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2017 г., както следва: 
1. НАМАЛЯВА бюджета за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Карнобат с 5 944 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. с 5 944 лв. 
7. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 55 061 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, съгласно Приложение № 1
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за покриване на разходи за командироване на магистрати във връзка с чл. 107, ал. 2 от ЗСВ, както и заплащане на възнаграждения на експерти по дела с висок обществен интерес

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военно-апелативен съд за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 000 лв., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за командироване на магистрати във връзка с чл. 107, ал. 2 от ЗСВ, както и за заплащане на възнаграждения на експерти по дела с висок обществен интерес. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сандански по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 6 122 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО и болнични

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пловдив с 18 000 лв. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ до края на годината за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
10.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив част от разходите, които предстоят да бъдат извършени в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., като бъде извършена вътрешно компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2017 г. са заложени допълнителни средства за покриване на належащите разходи на съда. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначени съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 2 818 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначени съдебни служители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 4 000 лв. с цел осигуряване на средства за покриване на разходите за издръжка до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
12.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 450 лв. за изплащане на възнаграждение на наето лице по сключен договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Генерал Тошево. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
12.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 53-00 „Придобиване на НДА“ в размер на 474 лв. за внедряване на модул „Съдебен призовкар“, вграден в САС „Съдебно деловодство“. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – отводняване на английски двор с налагащ се демонтаж и монтаж на водоохлаждащ агрегат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“ с 2 303 лв. за извършване на неотложен текущ ремонт – отводняване на английски двор /1 307 лв. с ДДС/ с налагащ се демонтаж и монтаж на водоохлаждащ агрегат /996 лв. с ДДС/. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт за отстраняване на щети по покрив и помещения под него

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Луковит по § 10-00 „Издръжка“ с 4 700 лв. за извършване на авариен текущ ремонт за отстраняване на щети по покрив и помещения под него. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
След възстановяване на средствата от застрахователя бюджета на Районен съд гр. Луковит няма да бъде коригиран. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ с 2 108 лв. с цел осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
15.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2017 г. с цел осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт, както следва: 
15.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 120 лв. 
15.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 5 120 лв. 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 2 760 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици за работни помещения. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини и 2 бр. тонер касети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 840 лв. за закупуване на 2 броя копирни машини Canon iR 2530i. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ със 154 лв. за закупуване на 2 броя тонер касети. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Девня за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 698 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 7 960 лв. за закупуване на 1 брой сървър. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
19.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 10-00 „Издръжка“ с 994 лв. за закупуване на 1 брой UPS. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Костинброд за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 392 лв. за закупуване на 1 брой UPS за сървър. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 15 бр. батерии за UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 551 лв. за закупуване на 15 бр. батерии за UPS. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г. 
22. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
22.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 12 208 лв., съгласно Приложение № 1
22.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 31 855 лв., съгласно Приложение № 1
22.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 43 968 лв., съгласно Приложение № 1
22.4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 150 лв., съгласно Приложение № 1
22.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със 150 лв., съгласно Приложение № 1
22.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 95 лв., съгласно Приложение № 1
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
.... 

Разни

25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за оборудване на залите в Съдебната палата, извън лимитите, утвърдени в протокол № 19 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.04.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в рамките на бюджета на Върховен касационен съд за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за оборудване на шест зали в Съдебната палата, извън лимитите, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/27.04.2016 г., т. 35. 
26. ОТНОСНО: Предоставяне на 1 брой преносим компютър от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Никопол

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предостави на Районен съд гр. Никопол безвъзмездно за управление 1 /един/ брой Лаптоп Fugitsu Lifebook A514 от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък. 
27. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за конфиденциално унищожаване на архивни документи и договор за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Унитрейд – БГ“ ООД безвъзмездни договори за конфиденциално унищожаване на архивни документи и за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци за срок от 2 (две) години. 
МОТИВИ: Законът за обществените поръчки се прилага с цел осигуряване на ефективност при разходването на публични средства. 
В конкретния случай се касае за сключване на безвъзмездни договори за конфиденциално унищожаване на архивни документи и за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци. 
Съгласно представените документи от дирекция „ОАД“ в АВСС, предоставената хартия за конфиденциално унищожаване през 2015 г. е 900 (деветстотин) килограма, а за 2016 г. – 1 200 (хиляда и двеста) килограма. При средна стойност на хартията за изкупуване в пунктовете за вторични суровини между 100 – 180 лева за 1 тон, Висшият съдебен съвет би могъл да получи съответна сума за предадената хартия. Съгласно предложените за сключване 2 проекта на договори, страните - ВСС и фирма „Унитрейд БГ“ ООД нямат финансови задължения една към друга. Разходите по товаро-разтоварване и транспортиране на предоставената хартия са за сметка на Изпълнителя – фирма „Унитрейд БГ“ ООД.

 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

28. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решение по т. 36.1.1 от протокол № 9/09.03.2017 г. на Пленума на ВСС за възлагане стопанисването на недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Пловдив, във връзка с решение по т. 38 от Протокол № 39/27.10.2016 г. на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по т. 36.1.1 от Протокол № 9/09.03.2017г. в раздел „I. Област Пловдив”, с което се възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Пловдив, по следния начин: 
I. Създава се нова т. 8а: 
„8а. На административния ръководител – председател на Районен съд – гр. Карлово, стопанисването на недвижимия имот, намиращ се в гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1.

* * * * 

29. ОТНОСНО: Информация за одобрението на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, по който ВСС е бенефициент по ОП „Добро управление” и определяне на ръководител на проекта

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката. 
30. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на участници в Консултативния орган по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество между швейцарския орган за посредничество и Министерството на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
31. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да сключва договори за предоставяне на услуги с доставчиците: „Софийска вода” АД, „Топлофикация София” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Овергаз Мрежи” АД, отнасящи се за имоти, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. УПЪЛНОМОЩАВА Боян Георгиев Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, да сключва договори за предоставяне на услуги с доставчиците: „Софийска вода” АД, „Топлофикация София” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Овергаз Мрежи” АД, отнасящи се за имоти, предоставени в управление на ВСС. 
31.2. УПЪЛНОМОЩАВА Надежда Олеговна Петрова - старши експерт-икономист в отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, да представлява Висшия съдебен съвет, при подаване на заявления, молби и декларации пред: „Софийска вода” АД, „Топлофикация София” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Овергаз Мрежи” АД, както и да извършва други правни и фактически действия във връзка със сключените договори за предоставяне на услуги. 

/Закриване на заседанието – 11.05 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
17.11.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд