КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 47
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ 2017 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВА: Олга Керелска 
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет 
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС 
Откриване на заседанието – 09.37 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

11. Проект на решение за определяне на нова дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на административен ръководител на Административен съд – Бургас, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26/20.06.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 52/30.06.2017 г.). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по предложенията на председателя на Върховния касационен съд за намаляване на броя на съдиите във Върховния касационен съд – Гражданска, Търговска и Наказателна колегии. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

 1. ОТНОСНО: Предложение от членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за награждаване на Георги Димитров Колев – председател на Върховния административен съд, с отличие личен почетен знак „първа степен – златен“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Георги Колев – председател на Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
2. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да изработи Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по наказателни дела в Република България

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да изработи проекти за нови Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по наказателни дела в Република България. 
3. ОТНОСНО: Искане от Анелия Божидарова Рашева за възстановяване на длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Видин

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Анелия Божидарова Рашева за възстановяване на длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Видин. 
4. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА данните от ИВСС по Глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г. 
4.2. ПРИЕМА отчета на министъра на правосъдието относно постъпилите заявление и изплатените обезщетение по реда на Глава трета ”а” от ЗСВ за периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г. 
4.3. ПРИЕМА Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.10.2016 г. – 31.03.2017 г.) в изпълнение на чл.60м от ЗСВ. 
4.4. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на съдебна власт, съобразно правомощията им по чл.80, чл.86, чл.114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършват проверка на делата, образувани преди 2014 г., и при наличие на недовършени такива да предприемат организационни мерки по тяхното приключване. 
4.5. НАПОМНЯ на административните ръководители да изпълняват стриктно решенията на ВСС по: 
- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.1. - препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл.80, чл. 86, чл.114 и чл.122 от ЗСВ, да регулират и контролират дейността на службите „Съдебно деловодство” и „Връчване на призовки и съдебни книжа” по срочното и стриктно изпълнение на определените им в Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) задължения. При необходимост да организират обучения или да предприемат мерки по дисциплиниране на връчителите с цел неотлагане на дела поради нередовно призоваване; 
- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.2. - препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл.80, чл. 86, чл.114 и чл.122 от ЗСВ, да следят за приключването на делата и преписките в разумни срокове както и за срочното постановяване на решенията и при необходимост да упражняват правомощията си по ЗСВ за налагане на дисциплинарни мерки; 
- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.3. - препоръчва на магистратите от органите на съдебната власт да използват дисциплиниращите средства за страните, вещите лица и свидетелите, предоставени от ЗСВ, ГПК, НПК и АПК; 
- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.5. - задължава горестоящите административни ръководители на органите на съдебната власт на всеки шест месеца да извършват проверки на делата и преписките за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове; 
- Протокол № 61/10.12.2015 г., т. 63.8. - административните ръководители на Апелативна прокуратура - София, Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура да проследят изпълнението на препоръките дадени от ИВСС за стриктното спазване на чл. 234 от НПК за изготвяне на мотивирани искания, както и за периодичното проследяване и докладване на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключени към настоящия момент, на ресорните заместник-градски и съответно - заместник-районни прокурори по предварително изготвен график - съвместен доклад от разследващия орган и наблюдаващия прокурор. 
- Протокол № 36/06.10.2016 г. т. 7.6. - препоръчва административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, 86, 114 и 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата по Глава 25 „Бързи производства“ от ГПК, заповедни производства по ГПК, бързи производства по исковете по КТ и при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни мерки за тяхното приключване. 
4.6. Материалите по т. 1, т. 2 и т. 3 да се ПУБЛИКУВАТ на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ 
5. ОТНОСНО: Изслушване на Зорница Ангелова Езекиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг "съдия в ОС" във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Зорница Ангелова Езекиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка. 
5.2. УВАЖАВА възражението на Зорница Ангелова Езекиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, срещу изготвената й комплексна оценка. 
5.3. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 98 (деветдесет и осем) точки на Зорница Ангелова Езекиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”. 
5.4. Зорница Ангелова Езекиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховния административен съд за преназначаването му на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Георги Димитров Колев – председател на Върховния административен съд, на длъжност „съдия” във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 23.11.2017 г. 
7. ОТНОСНО: Назначаване на младши съдии по обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/30.01.2014 г. на длъжност „съдия“ в районните съдилища, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд – Сливен, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливен, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
7.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд – Сливен за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница. 
7.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Сава Милков Шишенков - младши съдия в Окръжен съд – Сливен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Нова Загора, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
7.4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Сава Милков Шишенков – младши съдия в Окръжен съд – Сливен, за назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд. 
7.5. Младши съдията в Окръжен съд – Велико Търново, който да се назначи на длъжност „съдия“ в Районен съд – Червен бряг ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ. 
7.5.1. Жребият да се извърши по конвенционалния способ - чрез урна.
Чрез жребий бе изтеглен плик с името на Катя Николова Велисеева  - младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, за назначаване в Районен съд – Червен бряг. 
7.6. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Катя Николова Велисеева - младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Червен бряг, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
7.7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Мария Станчева Костова - младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Свищов, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
7.8. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Мария Станчева Костова - младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Червен бряг. 
7.9. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Катя Николова Велисеева - младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, за назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд. 
7.10. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Мария Станчева Костова - младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, за назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд. 
7.11. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Калина Христова Христова - младши съдия в Окръжен съд – Враца, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Враца, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

 ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

8. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на представител на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Екипа за реакция при възникване на криза на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в състава на Екипа за реакция при възникване на криза - Цветинка Пашкунова - член на ВСС. 
8.2. ОПРЕДЕЛЯ за говорител на Колегията - Цветинка Пашкунова - член на ВСС. 
9. ОТНОСНО: Прилагане от съдилищата на нормите на чл. 416, ал. 2 и ал. 7 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт след влизането в сила на 5 ноември 2017 г. на Закона за изменение и допълнение на НПК, обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Протоколът с дискусията по точката да се изпрати на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, която, с оглед изказаните становища, да прецени необходима ли е промяна на решението по Протокол № 28/01.11.2017 г. и Протокол № 30/14.11.2017 г. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

10. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Елина Пламенова Карагьозова – съдия в Районен съд – Варна, и Анатоли Бобоков – съдия в Районен съд – Бургас, от участие в 5–та Годишна конференция „Съдилища и комуникация“, в периода 11 – 14 октомври 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Елина Пламенова Карагьозова, съдия в Районен съд-Варна, и Анатоли Бобоков – съдия в Районен съд – Бургас, от участие в 5-та Годишна конференция „Съдилища и комуникация“, за периода 11-14 октомври 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария. 
10.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС, както следва: 
- Доклад от Елина Пламенова Карагьозова, съдия в Районен съд-Варна, и Анатоли Бобоков – съдия в Районен съд – Бургас, от участие в 5-та Годишна конференция „Съдилища и комуникация“, в периода 11-14 октомври 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария – в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

11. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на нова дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на административен ръководител на Административен съд – Бургас, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26/20.06.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 52/30.06.2017 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

11.1. ОТЛАГА насроченото за 28.11.2017 г. събеседване с кандидатите в процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас, за 12.12.2017 г. 
11.2. ОТЛАГА разглеждането на въпроса необходимо ли е атестиране на върховните съдии, участници в процедури за избор на административни ръководители, за заседанието на Съдийската колегия на 28.11.2017 г. 
12. ОТНОСНО: Проект на решение по предложенията на председателя на Върховния касационен съд за намаляване на броя на съдиите във Върховния касационен съд – Гражданска, Търговска и Наказателна колегии 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

12.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на председателя на Върховния касационен съд за съкращаване на 2 (две) щатни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия. 
12.2. ОТХВЪРЛЯ предложението на Комисията по атестиране и конкурси да се предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия, считано от датата на вземане на решението. 
12.3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на председателя на Върховния касационен съд за съкращаване на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – наказателна колегия. 

Закриване на заседанието – 13.55 ч. 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
22.11.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд