КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 23 НОЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВА: Калина Чапкънова, Лозан Панов 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 9, 35 ч./

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Обсъждане писмо от Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии с предложение за изискване доклад от директор на ТД на НАП – Бургас, в който се обсъжда дейността на Административен съд - Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Да се изиска от изпълнителния директор на НАП информация има ли изпратен до него доклад от директор в ТД на НАП - гр. Бургас, в който да се обсъжда дейността на Административен съд – гр. Бургас по обжалвани актове на този директор и в който се предлага да бъдат извършени данъчни ревизии на съдиите от Административен съд – гр. Бургас, които са отменяли актове на приходната агенция, както и на членове на техните семейства.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие“ 
2. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва: 
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 251 678 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, съгласно Приложение № 1 с 251 678 лв. 
3. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със 169 736 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, съгласно Приложение № 1
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати, 
4.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 579 лв. 
4.2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 2 453 лв. 
4.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 032 лв. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии, 
5.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 9 375 лв. 
5.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 9 375 лв. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2017 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел. 
6.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 146 лв. 
6.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико Търново със 146 лв. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 500 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и преводачи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Елхово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 000 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и преводачи. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Девня с 2 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ до края на годината за изплащане на възнаграждения на вещи лица. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Етрополе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 600 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кюстендил с 3 000 лв. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ до края на годината за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договори

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Самоков по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 2 000 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договори до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО, болнични и текущи разходи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Велико Търново с 4 900 лв. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ до края на годината за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 900 лв. за текущи разходи до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на СБКО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 1 200 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за покриване на разходи за акцедентни материали и възнаграждения на вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 227 лв. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за акцедентни материали и възнаграждения на вещи лица. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Апелативен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 3 872 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама съдебни служители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 885 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на върнал се служител на работа след продължителен платен отпуск

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Кърджали за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 930 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на върнал се служител на работа след продължителен платен отпуск, поради временна нетрудоспособност, считано от 10.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Раднево по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 4 500 лв. с цел осигуряване на средства за покриване на разходите за издръжка до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 36 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за услуги на преводачи до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“ с 6 000 лв. за покриване на разходи за услуги на преводачи до края на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за абонаментна поддръжка на програмни продукти

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със 710 лв. с цел осигуряване на средства за абонаментна поддръжка на програмни продукти. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Поморие по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 1 440 лв. за закупуване на програмна система „JES“ и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина 
:

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Радомир по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 5 980 лв. за закупуване на 1 брой копирна машина Xerox Versa Link B7035. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Раднево по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 960 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на отводнителната система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“ с 18 427 лв. за извършване на авариен текущ ремонт на отводнителна система за дъждовни води в сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 812 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на Съдебната палата в гр. Бургас. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
28. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
28.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 16 284 лв., съгласно Приложение № 1
28.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 48 955 лв., съгласно Приложение № 1
28.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 64 589 лв., съгласно Приложение № 1
28.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 450 лв., съгласно Приложение № 1
28.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 200 лв., съгласно Приложение № 1
28.6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 270 лв., съгласно Приложение № 1
28.7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 120 лв., съгласно Приложение № 1
28.8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 6 700 лв., съгласно Приложение № 1
28.9. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 150 лв., съгласно Приложение № 1
29. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Дряново за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Дряново за текуща издръжка до края на годината, както следва: 
29.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 3 800 лв. 
29.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 3 800 лв. 
30. ОТНОСНО: Предложение от Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Силвия Петрова Иванова – чистач в Инспектората към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 300 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2017 г. на Силвия Петрова Иванова – чистач в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
30.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 300 лева. 
30.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 300 лева. 
Мотиви: 
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи. 
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. 
31. ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

За периода 01 октомври 2017 г. до 31 декември 2017 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2017 г., да не отчисляват 0,1% от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/12.01.2017 г. 
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 3,0% на база начислени средства за основни заплати.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

32. ОТНОСНО: Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за изменение и допълнение на Правилата за обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статус

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. ПРИЕМА Правила за обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори, младши следователи и за определяне на техния статус - Предложение 1. 
32.2. Правилата за обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори, младши следователи и за определяне на техния статус, да се обнародват в Държавен вестник.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

33. ОТНОСНО: Покана за участие във втора среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 15 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. КОМАНДИРОВА за участие във втората среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 13-15 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия: 
33.1.1. ЦветинкаПашкунова – член на Висшия съдебен съвет; 
33.1.2. Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет; 
33.1.3. Саша Николова – преводач от английски на български език и обратно. 
33.2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС за 2017 г., за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 300 евро за един участник от институция-член на ЕМСС. 
34. ОТНОСНО: Покана за участие във втора среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 11-12 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. КОМАНДИРОВА за участие във втората среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 10-12 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия: 
34.1.1. Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет; 
34.1.2. Георги Кузманов– член на Висшия съдебен съвет; 
34.1.3. Наталия Андреева – преводач от английски на български език и обратно. 
34.2.Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС за 2017 г., за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 300 евро за един участник от институция-член на ЕМСС. 
35. ОТНОСНО: Покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона“ на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 11 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 10-12 декември 2017 г., гр.Брюксел, Белгия. 
35.2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на Европейската комисия. 
35.3. Разходите за една нощувка, дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

* * * * 

36 ОТНОСНО: Информация за одобрението на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, по който ВСС е бенефициент по ОП „Добро управление” и определяне на Ръководител на проекта/отложена от заседание на Пленума на ВСС по Протокол 
№ 37/16.11.2017 г., т. 29/.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. ОПРЕДЕЛЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие” за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие” Олга Керелска - член на ВСС. 
36.2. УПЪЛНОМОЩАВА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА да подготви необходимите документи и да подпише Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ от страна на ВСС. 
37. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на участници в Консултативния орган по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество между швейцарския орган за посредничество и МП. /отложена от заседание на Пленума на ВСС по Протокол 
№ 37/16.11.2017 г., т. 29/

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ ЗА УЧАСТНИЦИ в Консултативния орган по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност на Българо-швейцарската програма: 
1. Даниела Машева - член на ВСС. 
2. Георги Кузманов - член на ВСС. 
3. Боян Новански - член на ВСС 
4. Севдалин Мавров – член на ВСС 
38. ОТНОСНО: Упълномощаване на Представляващия Висшия съдебен съвет да издава заповеди за членовете на Висшия съдебен съвет, които са определени за Ръководители на проекти, както и с участниците по партньорски проекти.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

38.1.УПЪЛНОМОМОЩАВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВСС да издава заповеди за възлагане на работа на членовете на Висшия съдебен съвет, които са определени за ръководители на проектите, по които ВСС е бенефициент, както и да приема извършената работа съгласно издадените заповеди. 
38.2.ОТЛАГА за следващото заседание разглеждането на точката за упълномощаване на представляващия ВСС да издава заповеди за възлагане на работа на определените от ВСС участници в екипите за управление или изпълнение /в т.ч. и членове на ВСС/ по проектите, по които ВСС е партньор, които са част от екипите за управление, както и да приема извършената работа, съгласно издадените заповеди. 

/Закриване на заседанието – 10.20 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
23.11.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд