ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 30 ноември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


1. Предложение за изслушване на административните ръководители и представители на специализираните органи на съдебната власт по въпросите на кадровата и материалната им обезпеченост.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. Проект на решение относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г., с приложена финансова обосновка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
„Дава съгласие“
3. Проект на решение за извършване на промени по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за разплащания по договори, свързани с обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение за увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София – област за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, облекло и текущи разходи до края на финансовата година.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за подмяна на гаражна врата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тавани след застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт на разпределително табло и главно ел. табло.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт – обръщане около подменена дограма и боядисване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущ ремонт на три кабинета и две канцеларии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт – топлоизолиране на задна фасада на пристройка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение за корекция по бюджетите на Районен съд гр. Гоце Делчев и Административен съд гр. Ямбол с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на отоплителна инсталация на Административен съд гр. Ямбол.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на процедура по ЗОП за обект: „Изготвяне на проектна документация за изменение на ПУП, гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за абонамент на програмен продукт „Апис Уеб“ и модулите към него.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси „Aladin“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение относно Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на база отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.10.2017 г. и на § 10-00 „Издръжка“ към 20.11.2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение относно упражняване правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .
32. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на председателя на Върховния касационен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение за корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерни продукти.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на председателя на Военно-апелативен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на съдебна такса във връзка с допуснато касационно обжалване по решение № 2469/23.12.2016 г. по гр.д. № 4310/2016 г. на Апелативен съд гр. София.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
39. Проект на решение относно информация за основното месечно възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по Заповед № АД-750-05-173/15.11.2017 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 октомври 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение относно информация от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове, управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по писмото на Главния прокурор на Република България относно необходимостта от закупуване на озвучителна техника за нуждите на Зала № 2 в сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, с оглед предназначението й за зала за пресконференции.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение относно възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за определяне на допълнително възнаграждение на Петър Владимиров Петров - съдия в Районен съд гр. Димитровград, за присъдена научна степен „Доктор”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по предложението на Главния секретар на ВСС за определяне на допълнително възнаграждение на служители от администрацията на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

46. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „Бовардия филмс“ ЕООД за заснемане на филмови снимки на територията на Съдебна палата гр. София.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

47. Проект на решение относно Правила за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
48. Проект на решение за приемане на Годишен мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * * *
49. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да издава заповеди за членовете на ВСС, определени за ръководители на проекти, както и с участниците по партньорски проекти. (отложена от заседание на Пленума на ВСС по протокол № 38/23.11.2017 г., т. 38.2/ .
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми.
50. Проект на решение за определяне на координатор от страна на ВСС за участие в екипа за управление на проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Добро управление“.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми.
51. Проект на решение за определяне на представители на съдебната власт за участие в междуведомствена работна група по дейност 1 „Изследване на нормативната уредба и европейско законодателство и практики, уреждащи организацията на експертизите и дейността на вещите лица“ на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието по ОП „Добро управление“.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
27 ноември  2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд