Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Румяна Монова на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд

28 ноември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Румяна Борисова Монова – съдия във Върховния административен съд, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд. Решението е във връзка с нейна молба до Съдийската колегия, депозирана във ВСС от 30.10.2017 г.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ Румяна Монова се преназначава на заеманата преди назначаването ѝ за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на ВАС длъжност „съдия“ в същия съд.

Колегията определи, че тя се преназначава на мястото на съдия Любомир Гайдов, считано от датата неговото встъпване в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – София-област.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд