Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не откри процедури за атестиране на четирима магистрати, получили положителни оценки при две поредни атестирания

28 ноември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не откри процедури за атестиране на четирима съдии на основание чл. 196, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Колегията взе предвид решение на Пленума на ВСС по т. 17 от протокол № 27/14.09.2017 г., с което е прието, че разпоредбата на § 206, ал. 3 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (Държавен вестник, бр. 62/09.08.2016 г.) в частта „назначените до влизане в сила ЗИД на ЗСВ“ не е относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и „много добра“ от периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.).

Посочено бе, че четиримата съдии са придобили статут на несменяемост, и са получили положителни оценки при две поредни процедури за атестиране.

Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 2 от ЗСВ (в сила до 09.082016 г.), във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ  периодично атестиране (Държавен вестник, бр. 62/09.082016 г.) периодично атестиране на съдия в Окръжен съд – Кюстендил.

На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ Колегията прие положителни комплексни оценки на съдии в Административен съд София-град, Районен съд – Пловдив и Районен съд – Кюстендил. Тримата магистрати придобиха и статут на несменяемост на основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Двама магистрати от Районен съд – Сливен и Районен съд – Ямбол са повишени на място в ранг на основание чл. 234 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд