Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата в Република България

29 ноември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата в Република България, който ще бъде предложен за одобрение на Пленума на ВСС.

Приетите изменения и допълнения са във връзка с принципното решение за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури (Решение на Прокурорската колегия по протокол № 18/26.04.2017 г.).

Въведената с измененията на ЗСВ разпоредба на чл. 30, ал. 2, т. 7, включи в правомощията на Пленума на ВСС разкриването на териториални отделения (ТО) към съответния районен съд и съответната районна прокурора. Една от необходимите предпоставки за създаване на ТО е приемане на съответни промени в Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България. Проектът предлага създаване на специализирана администрация в ТО към районните прокуратури и възлагане на окръжните прокуратури на финансово-стопанската дейност по отношение и на районните прокуратури. Формулира основните правомощия на съдебния администратор и административния секретар с разграничаване на функциите при наличието на двете длъжности или само на една от тях в съответната прокуратура. Разписва дейностите по направленията в общата администрация на прокуратурите в системата на ПРБ. Въвежда нова норма, определяща дейността по направление „Финансово-счетоводна дейност“ на районните прокуратури. Доразвива организацията на дейността по приемане, съхраняване и предаване на веществени доказателства; предвижда инвентаризация на преписките и делата в прокуратурите; допълва и изменя разпоредби относно атестирането на съдебните служители.

Основната цел на приетите промени е подобряване организацията на дейността на администрацията на ПРБ и създаване на предпоставки за повишаване на ефективността и ефикасността ѝ при условия на реформиране на съдебната карта.

Писмено становище по проекта на Правилника е представено от Гергана Мутафова – член на Прокурорската колегия, която предложи редакционни промени относно задължителния характер на „азбучниците“ и „разносните книги“ като задължителни книги за всички прокуратури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд