КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 48
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 28 НОЕМВРИ 2017 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩИ няма
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.35 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд – София – област за назначаване на Любомир Панайотов Гайдов – съдия във Върховния административен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – София – област.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по молбата на Румяна Борисова Монова за освобождаване от заеманата длъжност „заместник – председател“ на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Ямбол за повишаване на Галя Димитрова Русева – съдия в Районен съд – Ямбол, с ранг „съдия в ОС“, на място в по- горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Сливен за повишаване на Георги Тодоров Бозуков – заместник на административния ръководител на Районен съд – Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса необходимо ли е атестиране на върховните съдии, участници в процедури за избор на административни ръководители (отложена от заседание на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 47/21.11.2017 г., т. 11.2)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Не се провежда процедура по атестиране на върховни съдии, участници в конкурси за административни ръководители.
1.2. Не следва да се открива процедура по атестиране на Панайот Павлов Генков – съдия във Върховния административен съд, командирован в Административен съд-Бургас и към настоящия момент и.ф.“административен ръководител – председател на Административен съд-Бургас“, участник в процедурата по избор за административен ръководител – председател на Административен съд-Бургас.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса при работа на атестирания магистрат в различни по вид органи на съдебната власт как следва да се определя комплексната оценка от атестирането

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. Крайната комплексна оценка от атестиране на съдия, работил в периода на атестиране и като прокурор (следовател) се определя по следния начин:
- Изчислява се средноаритметична стойност от балообразуващите оценки по всеки един от критериите (общи и специфични) в Единния атестационен формуляр, изготвен от Комисията по атестиране и конкурси към Прокурорската колегия на ВСС, като тези оценки се събират и се дели на общия им брой. Полученото число е цифров израз на определената степен на оценка;
- Цифровата оценка по т. 1 се привежда към 100, като се изчислява процент от максималната оценка за дадената степен;
- Полученият процент е еквивалентен на точките по Наредба №2/23.02.2017 г. за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд (максималния размер на точките е 100 т.);
- Крайната комплексна оценка се определя като средно аритметично между определената оценка от КАК-ПК, получена по механизма в т. 1 – т. 3, и определената в точки оценка от КАК-СК за работата на магистрата като съдия;
- Така предложената от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС пред Съдийската колегия на ВСС крайна оценка е комплексна и обхваща работата на магистрата като съдия и прокурор (следовател) през целия период на атестиране.
3. ОТНОСНО: Определяне на изпълняващи функциите на административни ръководители в органите на съдебната власт във връзка с изтичащи мандати

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.175, ал.4, изр.2, във връзка с чл.168, ал.7 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г., Пламен Димитров Петков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд-София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд-София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 04.12.2017 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
3.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр.2 от ЗСВ във връзка с чл.168, ал.7 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г., София Сотирова Монева – съдия в Районен съд - Първомай, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд - Първомай, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 16.12.2017 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
3.3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ във връзка с чл.168, ал.7 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 45/07.11.2017 г., Дияна Димова Петрова – съдия в Районен съд – Велики Преслав, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Велики Преслав, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 21.12.2017 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОТНОСНО: Молба от Мариета Димитрова Бушандрова – съдия в Районен съд - Бургас за преместване в Районен съд – Сливен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение по точката и връща същата в Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия.
5. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17 относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило становище от магистрата, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Елена Тодорова Иванова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17 относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило становище от магистрата, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова – административен ръководител – председател на Районен съд – Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17 относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило становище от магистрата, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Радостин Стоянов Радиев - съдия в Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
8. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17 относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило становище от магистрата, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Симеон Симеонов Михов – съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
9. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17 относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило становище от магистрата, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Дарина Ангелова Костова – съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
10. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), периодично атестиране на Татяна Христова Костадинова - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Христова Костадинова - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
11. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Зорница Юриева Кръстева - Дойчинова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС“.
11.1. Зорница Юриева Кръстева-Дойчинова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
12. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Николай Захариев Петров - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.
12.1. Николай Захариев Петров - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
13. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Елисавета Георгиева Деянчева - съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в ОС”.
13.1. Елисавета Георгиева Деянчева - съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

14. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от участието на Мариета Неделчева – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, в 23-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления проведена в периода 24-27.10.2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от участието на Мариета Неделчева – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММС-НД) и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, в 23-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления проведена в периода 24-27.10.2017 г. в гр.Хага, Кралство Нидерландия.
14.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС, както следва:
- Доклад от участието на Мариета Неделчева – заместник председателя на Специализирания наказателен съд от участието ? в 23-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления за периода 24-27.10.2017 г. в гр.Хага, Кралство Нидерландия в раздел „Международна дейност“ – „Доклади, анализи и решения“- „Доклади от международни срещи“ и в раздел „Международна дейност – Международно сътрудничество – Международни организации – Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела – Доклади от международни участия на членове на мрежата“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

15. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Любомир Панайотов Гайдов - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – София - област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС.
16. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Румяна Борисова Монова - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Върховния административен съд, считано от датата на встъпване на Любомир Панайотов Гайдов – съдия във Върховния административен съд в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – София – област.
16.1. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ Румяна Борисова Монова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Върховен административен съд длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Любомир Панайотов Гайдов – съдия във Върховния административен съд в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – София – област.
16.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от Румяна Борисова Монова – съдия във Върховния административен съд, за запазване на достигнатото трудово възнаграждение поради липса на законова възможност за това.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галя Димитрова Русева - съдия в Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Тодоров Бозуков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

Закриване на заседанието – 11.20 ч. 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
30.11.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд