Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи четирима магистрати за участие в работна група по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“

30 ноември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи представители на съдебната власт за участие в работната група по дейност 1 „Изследване на нормативната уредба и европейско законодателство и практики, уреждащи организацията на експертизите и дейността на вещите лица“ на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“. В състава ѝ са включени Ивайло Стоилов Младенов – съдия в Софийския апелативен съд, Стефани Костадинова Черешарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Владислава Александрова Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит и Димитър Валентинов Петров – съдия в Софийския районен съд.

Решението е във връзка с изпълнение на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, по който Министерство на правосъдието е бенефициент, а ВСС е официален партньор. Координатор за съдебната система в екипа за управление на проекта е Даниела Марчева – член на Съдийската колегия на ВСС.

Проектът обхваща изпълнението на мерки от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система. Негова основна цел е модернизиране и усъвършенстване на уредбата и организацията на съдебните експертизи. За постигането ѝ са планирани дейности за подобряване на работата на вещите лица и качеството на експертизите чрез въвеждане на критерии и механизми за избор и последващ подбор, промени в системата за заплащане на труда и контрола върху дейността им, доразвиване на етичните правила и други, както и подобряване на контрола и наблюдението върху дейността на вещите лица чрез внедряване на единна централизирана и автоматизирана система.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд