КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Гергана Мутафова, Георги Кузманов, Светлана Бошнакова, Сотир Цацаров
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 09.35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
52. Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
53. Проект на решение за упълномощаване на служител от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” за участие в Държавна приемателна комисия за обект: „Изграждане и пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд гр. Видин”
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предложение за изслушване на административните ръководители и представители на специализираните органи на съдебната власт по въпросите на кадровата и материалната им обезпеченост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изслушването на административните ръководители и представители на специализираните органи на съдебната власт по въпросите на кадровата и материалната им обезпеченост да се проведе на 7 декември 2017 г., на редовното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г., с приложена финансова обосновка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г., с приложена финансова обосновка.
Същият да бъде изпратен на министъра на правосъдието.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
„Дава съгласие“
3. ОТНОСНО: Извършване на промени по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за разплащания по договори свързани с обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на суми свързани с изпълнението на договори след провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата“, както следва:
3.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 400 000 лв.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 125 000 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
4. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
4.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 96 281 лв.
4.2. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, съгласно Приложение № 1 с 96 281 лв.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Софийски градски съд и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
5.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 71 238 лв.
5.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със 71 238 лв.
6. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 251 895 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – област за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат,
7.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3 764 лв.
7.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-област за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3 764 лв.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Провадия по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 2 400 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 300 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, облекло и текущи разходи до края на финансовата година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Царево по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 2 625 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и облекло.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
10.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 800 лв. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на финансовата година.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка“ с 1 580 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Видин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 247 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Чирпан по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 484 лв. с цел осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 3 302 лв. с цел осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ в размер на 13 812 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. София за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 30 327 лв. за закупуване на 8 броя копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Димитровград по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 4 900 лв. за закупуване на 1 брой копирна машина Xerox Versa Link B7035.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
18. ОТНОСНО: Искане от административни ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за подмяна на гаражна врата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 330 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за подмяна на гаражна врата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тавани след застрахователно събитие

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с 682 лв. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тавани след застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора няма да бъде коригиран.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт на разпределително табло и главно ел. табло

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с 2 353 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на разпределително табло и главно ел. табло.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт – обръщане около подменена дограма и боядисване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Тервел по § 10-00 „Издръжка“ с 5 730 лв. с цел осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт – обръщане около подменена дограма и боядисване.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
22.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущ ремонт на три кабинета и две канцеларии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с 4 638 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на три кабинета и две канцеларии.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт – топлоизолиране на задна фасада на пристройка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Попово по § 10-00 „Издръжка“ с 5 108 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – топлоизолиране на задна фасада на пристройка.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с 9 030 лв. с цел осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

25. ОТНОСНО: Корекция по бюджетите на Районен съд гр. Гоце Делчев и Административен съд гр. Ямбол с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на отоплителна инсталация на Административен съд гр. Ямбол

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Районен съд гр. Гоце Делчев и Административен съд гр. Ямбол за 2017 г., както следва:
25.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 11 410 лв. на Административен съд гр. Ямбол за текущ ремонт на отоплителна инсталация.
25.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 11 410 лв. на Районен съд гр. Гоце Делчев.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на процедура по ЗОП за обект: „Изготвяне на проектна документация за изменение на ПУП, гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката и връща в Комисия „Бюджет и финанси“, за вземане на принципно решение.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за абонамент на програмен продукт „Апис Уеб“ и модулите към него

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Апелативен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ с 3 482 лв. за абонамент на програмен продукт „Апис Уеб“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси „Aladin“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ със 734 лв., с цел осигуряване на средства за внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси „Aladin“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
28.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 680 лв., с цел осигуряване на средства за инсталация, настройка, откриване на база данни и внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси „Aladin“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с 987 лв. за закупуване на звукозаписна техника за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
30. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на база отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.10.2017 г. и на § 10-00 „Издръжка“ към 20.11.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание разпоредбата на чл. 11, ал. 13 и чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси дава съгласие за извършване на корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., както следва:
30.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“, както следва:
30.1.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ с 31 114 лв., съгласно Приложение № 1.
30.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ с 31 114 лв., съгласно Приложение № 1.
30.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“, съгласно Приложение № 1, както следва:
30.2.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ с 184 068 лв., съгласно Приложение № 1.
30.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ с 184 068 лв., съгласно Приложение № 1.
30.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“, съгласно Приложение № 1, със 7 616 160 лв.
В т.ч.
30.3.1. За сметка на § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на органите на съдебната власт – 2 200 639 лв.
30.3.2. За сметка на § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет – 1 098 436 лв.
30.3.3. За сметка на § 10-00 „Издръжка“ на Прокуратурата на Република България – 550 000 лв.
30.3.4. За сметка на § 10-00 „Издръжка“ на Върховния касационен съд – 300 000 лв.
30.3.5. За сметка на неразпределения резерв по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на съдилищата – 348 974 лв.
30.3.6. За сметка на наличности по сметки от предходни години - 3 118 111 лв.
31. ОТНОСНО: Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт, съгласно ПОИСДТВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си на основание чл. 7, във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г. Размерът на средствата се определя съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението и не следва да се надвишава.
На лицата по чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ да се изплатят възнаграждения върху основните им месечни трудови възнаграждения в размер равен на процента на увеличение в ОСВ, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .
32. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
32.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 11 115 лв., съгласно Приложение № 1.
32.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 36 720 лв., съгласно Приложение № 1.
32.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 47 835 лв., съгласно Приложение № 1.
32.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 9 442 лв., съгласно Приложение № 1.
32.5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 000 лв., съгласно Приложение № 1.
32.6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 442 лв., съгласно Приложение № 1.
33. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен касационен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховен касационен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
33.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 370 000 лв.
33.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 370 000 лв.
34. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния административен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва:
34.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 60 000 лв.
34.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 60 000 лв.
34.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния административен съд, както следва:
34.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със 7 000 лв.
34.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със 7 000 лв.
35.ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерни продукти

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2017 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерни продукти, както следва:
35.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 3 620 лв.
35.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 3 620 лв.
36. ОТНОСНО: Искане от председателя на Военно-апелативен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на съдебна такса във връзка с допуснато касационно обжалване по решение № 2469/23.12.2016 г. по гр.д. № 4310/2016 г. на Апелативен съд гр. София

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ Военно-апелативен съд да извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г. в размер на 1 733 лв., като намали § 10-00 „Издръжка“ и увеличи § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“, с цел осигуряване на средства за заплащане на съдебна такса във връзка с допуснато касационно обжалване по решение № 2469/23.12.2016 г. по гр.д. № 4310/2016 г. на Апелативен съд гр. София.
Мотиви:
Съгласно т. 11.11.2 от Счетоводната политика на съдебната система за текущата счетоводна отчетност и съставянето на годишните финансови отчети, утвърдена с протокол № 25/16.06.2016 г. на Пленума на ВСС, разходи за съдебни такси в страната се отчитат на касова основа по § 10-92 „Разходи за договорени санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски“.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
39. ОТНОСНО: Информация за основното месечно възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за основното месечно възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2017 г.
40. ОТНОСНО: Заповед № АД-750-05-173/15.11.2017 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 октомври 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 октомври 2017 г.
41. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2017г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2017 г.
42. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България относно необходимостта от закупуване на озвучителна техника за нуждите на Зала № 2 в сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, с оглед предназначението й за зала за пресконференции

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в рамките на бюджета на Прокуратура на Република България за закупуване на озвучителна техника за оборудване на Зала № 2 в сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, извън лимитите, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/27.04.2016 г., т. 35.
43. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради, да не изискват възстановяване на разходи, които се разпределят между отделните ползватели на сградите за фактури получени и платени в периода 06.12.2017 г. - 31.12.2017 г.
Възстановяването на разходи следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.
44. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за определяне на допълнително възнаграждение на Петър Владимиров Петров - съдия в Районен съд гр. Димитровград, за присъдена научна степен „Доктор”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Петър Владимиров Петров - съдия в Районен съд гр. Димитровград, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10% към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „Доктор”, считано от датата на вземане на решението.
45. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на ВСС за определяне на допълнително възнаграждение на служители от администрацията на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 345, ал. 4 от ЗСВ допълнително възнаграждение на служителите от администрацията на Висшия съдебен съвет Люба Кюлджиева, Ваня Кирова, Анета Масларска и Белослава Димитрова за положен труд на 30 септември, 1, 7, 8, 14, 15, 21 и 22 октомври 2017 г. в размер на 130 лв. дневно или общо за 8 дни по 1040 лв. за всеки служител.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
46. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „Бовардия филмс“ ЕООД за заснемане на филмови снимки на територията на Съдебна палата гр. София

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, да сключи договор с „БОВАРДИЯ ФИЛМС” ЕООД за заснемане на филмови снимки на територията на Съдебната палата гр. София, бул. „Витоша” № 2, на 09.12.2017 г. /събота/ от 07.30 часа до 15.30 часа на стойност не по-малка от 800,00 /осемстотин/ лева с включен ДДС.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

47. ОТНОСНО: Правила за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи
По направеното от г-н Севдалин Мавров предложение в Правилата, в § 6, т. 13 да отпаднат думите „с ангажираност по отношение на продължаващо професионално обучение, научни титли, публикации, обучителни курсове"

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.1. В проекта за Правила за изменение и допълнение на Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи /Правилата/, в § 6, т. 13 да отпаднат думите „с ангажираност по отношение на продължаващо професионално обучение, научни титли, публикации, обучителни курсове".
47.2. ПРИЕМА Правила за изменение и допълнение на Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи /Правилата/, с направената по т. 47.1. корекция.
47.3. ОДОБРЯВА образец на грамота по т. 11.1 от Правилата.
48. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане от Пленума на Висшия съдебен съвет на Годишен мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г. (решение на КПИВ по протокол № 36/06.11.2017 г., т. 5)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Годишния мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г., ведно с приложенията към него (Годишен медиен анализ за 2016 г.).
* * * *
49. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да издава заповеди за членовете на ВСС, определени за ръководители на проекти, както и с участниците по партньорски проекти. (отложена от заседание на Пленума на ВСС по протокол № 38/23.11.2017 г., т. 38.2/

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да издава заповеди за възлагане на работа на определените от Висшия съдебен съвет участници в екипите за управление или изпълнение /в т.ч. и членове на ВСС/ по проектите, по които ВСС е партньор, както и да утвърждава извършената работа въз основа на надлежно одобрение от ръководителя на проекта или отговорното длъжностно лице, на което е възложено.
50. ОТНОСНО: Определяне на координатор от страна на ВСС за участие в екипа за управление на проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ ЗА КООРДИНАТОР ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ в екипа за управление на проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по които Висшият съдебен съвет е партньор по Оперативна програма „Добро управление“, Йордан Стоев - член на Висшия съдебен съвет.
51. ОТНОСНО: Определяне на представители на съдебната власт за участие в междуведомствена работна група по дейност 1 „Изследване на нормативната уредба и европейско законодателство и практики, уреждащи организацията на експертизите и дейността на вещите лица“ на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието по ОП „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ на съдебната власт за участие в междуведомствена работна група по дейност 1 „Изследване на нормативната уредба и европейско законодателство и практики, уреждащи организацията на експертизите и дейността на вещите лица“ на проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“:
- Ивайло Стоилов Младенов – съдия в Софийски апелативен съд;
- Стефани Костадинова Черешарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив;
- Владислава Александрова Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит;
- Димитър Валентинов Петров – съдия в Софийски районен съд.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

52. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Подкрепя идеята за въвеждането на състави на корупционни престъпления и престъпления по служба в частния сектор, регламентирани в гл. шеста от Наказателния кодекс /НК/, която е съобразена с Наказателната конвенция относно корупцията и отправените препоръки в Независимия анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата.
Изразяваме несъгласие с конкретните предложения при очертаване на особените правни норми в законопроекта, които не са съобразени с принципни положения при визиране на предпоставките за гражданска, наказателна и дисциплинарна отговорност, и с тяхното съотнасяне. Те съдържат и неясноти, и непълноти досежно субекта на посегателство, обективните и субективни признаци на престъплението, което неминуемо ще доведе до затруднения при правоприлагането и ще предпостави противоречива съдебна практика.
I. §1. Чл. 93, т. 1а от НК
Употребеният в дефиницията на „публична функция“ израз „дейност с обществено значение“ ще породи проблеми в практиката, тъй като липсва легално определение за това, коя дейност е с обществено значение. Необходимо е в разпоредбата на чл. 93 да бъде предложена ясна дефиниция на израза „дейност с обществено значение“.
II. Глава шеста от НК
§ 4, чл. 221, ал. 1 от НК
В разпоредбата на чл. 221, която е аналог на чл. 282 от НК, но в частния стопански сектор, не се прави разлика между предвидената с нея наказателна и гражданска отговорност, когато едно длъжностно лице наруши или не изпълни задълженията си или превиши правата си и от това произлязат вреди за друго физическо или юридическо лице.
Липсва адекватно обяснение и защо значителните вредни последици са произлезли за друго физическо или юридическо лице, или обединение по чл. 221, ал. 1 от НК, за разлика от възможността да настъпят немаловажни вредни последици единствено и само за организацията, в която работи длъжностното лице, както е при престъплението по чл. 282, ал. 1 от НК.
§§6 и 7.Чл. 225б, ал. 1 и чл. 225в от НК
По начина, по който е формулирана нормата на чл. 225б, ал. 1 се налага извода, че субект на това престъпление може да бъде всяко наказателно отговорно лице, което е неприемливо, доколкото пасивният подкуп изисква особено качество на дееца /длъжностно лице/, в чиито правомощия е извършването на определена работа и оказването на определена услуга, за които той би поискал или приел подкуп.
Липсват и съществени разлики между очертаните обективни и субективни принципи на престъплението по чл. 225б и чл. 225в, което ще доведе до значителни трудности при правоприлагането.
§9.Чл. 248а, ал. 4 от НК
От редакцията на ал. 4 не става ясно с наказанието по коя алинея на чл. 248а се наказва длъжностното лице, разрешило кредита или отпуснало средствата. Това е така, тъй като в ал. 4 е посочено, че с наказанието „по предходните алинеи“, а наказанията по тези алинеи са различни.
III. Глава осма от НК
§ 10.Чл. 282, ал. 2 от НК
Пленумът изразява резерви и по отношение на предложената редакция на чл. 282 от НК. Разпоредбата на чл. 282, ал. 2 криминализира дейност на длъжностно лице, изразяваща се в нарушаване или неизпълнение на служебни задължения, или превишаване на властта или правата, когато от това са произлезли вреди последици. Така формулираната правна норма не разграничава наказателната от дисциплинарната отговорност, при последната от които също е напълно възможно длъжностно лице да има аналогично поведение на описаното и от това поведение да настъпят вредни последици.
53. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на служител от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” за участие в Държавна приемателна комисия за обект: „Изграждане и пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд гр. Видин”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА инж. Дениза Павлова – началник на отдел „Инвестиции и строителство”, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, да вземе участие в Държавна приемателна комисия за обект: „Изграждане и пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд гр. Видин”, находящ се в УПИ І-959, кв. 266а, по плана на гр. Видин, ПИ с идентификатор 10971.502.572 по КК на гр. Видин, с административен адрес: ул. „Цар Симеон Велики” № 3.

ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА

54. ОТНОСНО: Обсъждане на въпросите по участието на Висшия съдебен съвет в международни проекти и програми

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАСРОЧВА извънредно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 8 декември 2017 г. от 09.30 часа с единствена точка -  обсъждане на въпросите по участието на Висшия съдебен съвет в международни проекти и програми, на което да бъдат поканени Мария Зафирова – началник отдел „ЕМПП“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет, представители на Министерство на правосъдието и на управляващия орган по Оперативна програма „Добро управление“ към Министерския съвет.

/Закриване на заседанието – 11.30 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
01.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд