ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 7 декември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Изслушване на административните ръководители и представители на специализираните органи на съдебната власт по въпроси на кадровата и материалната им обезпеченост /решение по Протокол № 39/30.11.2017 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет/. 


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие“ 
3. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства, за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства, за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договор за поддръжка на техника до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на съдебни заседатели до края на годината и разходи за текуща издръжка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доплащане на суми за облекло. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси съгласно чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. копирни машини. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за разплащане на непредвидени разходи свързани с подменени акумулаторни батерии и подменена барабанна касета за копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на обзавеждане за архивни помещения, посетителски столове, съдийски кабинет и компютърна конфигурация. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изграждане на помещение за класифицирана информация, изграждане на сървърно помещение и подмяна на интериорни врати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
30. Проект на решение за корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратура на Република България за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
31. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
32. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
....
Разни 
40. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за предоставяне на 6 бр. климатици и 1 бр. бойлер, числящи се на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за нуждите на ОДМВР – Кюстендил. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
41. Искане от председателя на Софийски военен съд за изплащане на разлика в трудовото възнаграждение, за периода 03.06.2009 г. - 15.05.2013 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

42. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран оценител за извършване на преоценка на всички сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основен ремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване на съдебната власт сгради”. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
43. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с Община Димитровград за предоставяне безвъзмездно ползване и управление на общински обект – две помещения в Административната сграда, находящ се в 
гр. Димитровград, бул. „Раковски” № 13, частна общинска собственост, за нуждите на Районен съд гр. Димитровград. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
44. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор за наем с 
рег. № ВСС-469/13.01.2017 г., сключен между Висшия съдебен съвет и 
ЕТ „Васил Григоров”, за безвъзмездно предоставяне на една допълнителна стая, намираща се на ет. 2 с № 214 с адрес: гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
45. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор за наем с 
рег. № ВСС-469/13.01.2017 г., сключен между Висшия съдебен съвет и 
ЕТ „Васил Григоров”, за продължаване срока на договора с една година. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

46. Обобщение на становища за изменение на Закона за съдебната власт. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

* * * * 

47. Преразглеждане на решението по т. 8 от протокол 
№ 36/06.10.2016 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

Публикуван на:
4 декември 2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд