КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 49
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 9,35 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Перник за назначаване на Христина Христова Ангелова - Владимирова - съдия в Районен съд - Перник, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Районен съд - Перник, както и назначаване на Явор Петров Джамалов - съдия в Районен съд - Перник, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Районен съд - Перник. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд - Пловдив за повишаване на Таня Борисова Комсалова - Колева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд - Пловдив за повишаване на Александър Антонов Митрев - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд - Пловдив за повишаване на Недялко Георгиев Бекиров - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Хасково за повишаване на Васил Любомиров Панайотов - съдия в Районен съд - Хасково, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Момчилград за повишаване на Полина Любомирова Амбарева - съдия в Районен съд - Момчилград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Левски за повишаване на Стойка Георгиева Манолова - Стойкова - съдия в Районен съд - Левски, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Велико Търново за повишаване на Галя Стефанова Илиева - съдия в Районен съд - Велико Търново, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
26. Проект на решение по предложението на Красимира Тончева Донева - административен ръководител на Районен съд - Средец, с ранг „съдия в АС“ за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
27. Проект на решение по предложението на Миглена Раденкова Петрова - административен ръководител на Административен съд - Враца, с ранг „съдия в АС“ за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Пловдив за периодично атестиране на Светлана Иванова Изева - съдия в Окръжен съд – Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за периодично атестиране на Богдана Николова Желявска - съдия в Софийския градски съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за периодично атестиране на Емилия Стоянова Колева - съдия в Софийския градски съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Несебър за периодично атестиране на Йорданка Георгиева Майска - Иванова - съдия в Районен съд – Несебър. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Русе за периодично атестиране на Татяна Тодорова Илиева - съдия в Районен съд – Русе. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Бургас за периодично атестиране на Нели Генкова Събева - съдия в Апелативен съд – Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Бургас за периодично атестиране на Емилия Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Бургас за периодично атестиране на Златинка Николова Иванова - заместник на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Бургас за периодично атестиране на Мария Христова Тончева - съдия в Апелативен съд – Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Бургас за периодично атестиране на Румяна Петкова Казларова - съдия в Апелативен съд – Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
38. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Враца за периодично атестиране на Рената Георгиева Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд – Враца. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
39. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Враца за периодично атестиране на Агнеса Борисова Ставарова - Заркова - съдия в Окръжен съд – Враца. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
40. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Враца за периодично атестиране на Евгения Георгиева Симеонова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Враца. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Генерал Тошево за периодично атестиране на Петър Атанасов Петров - съдия в Районен съд - Генерал Тошево. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Враца за придобиване статут на несменяемост на Димитър Василев Мирчев - съдия в Окръжен съд – Враца. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Определение по дисциплинарно дело № 49/2017 г. по описа на ВСС за обединяване на производствата по д. д. № 20/2017 г. и по д. д. № 49/2017 г. по описа на ВСС в общо производство под № 20/2017 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИСЪЕДИНЯВА производството по дисциплинарно дело № 49/2017 г. към производството по дисциплинарно дело № 20/2017 г. - двете по описа на ВСС, образувани срещу Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, по предложения за реализиране на дисциплинарна отговорност за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т.т. 1- 4 от ЗСВ, в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 20/2017 г. 
АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 
2. ОТНОСНО: Произнасяне по молби за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/25.02.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд – София – град, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във Върховния административен съд, поради липса на освободена длъжност. 
2.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Димана Николова Йосифова – съдия в Софийски градски съд, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във Върховния административен съд, поради липса на освободена длъжност. 
3. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия и Окръжен съд – Стара Загора - Гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Иван Александров Анастасов – съдия в Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
3.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Веселина Косева Мишова – съдия в Районен съд – Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Стара Загора – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
3.3. ВЪЗЛАГА на повишените кандидати ДА ДОВЪРШАТ започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. 
4. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Варна - Търговска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Елина Пламенова Карагьозова – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна – търговска колегия, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.2. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна – търговска колегия, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
4.3. ВЪЗЛАГА на повишения и на преместения кандидат ДА ДОВЪРШАТ започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. 
5. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Варна - Наказателна колегия 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Стоян Константинов Попов – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
5.2. ВЪЗЛАГА на съдия Стоян Константинов Попов ДА ДОВЪРШИ започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. 
6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Специализирания наказателен съд, за съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“ и разкриване на 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд, както и назначаване на Пламен Янев Панайотов - съдия във Специализирания наказателен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник - председател“ на Специализирания наказателен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на вземане на решението. 
6.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Пламен Янев Панайотов - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет. 
6.3. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, НА ПЛЕНУМА НА ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд, считано от встъпването на Пламен Янев Панайотов в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд . 
6.4. Внася предложението по т. 3 в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 7.12.2017 г. за разглеждане и произнасяне. 
7. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Спасимир Спасов Здравчев - административен ръководител - председател на Районен съд - Първомай, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжност „съдия“ в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 16.12.2017 г. 
7.1. ВЪЗЛАГА на съдия Спасимир Спасов Здравчев ДА ДОВЪРШИ започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. 
8. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Мирослав Цветанов Марков - административен ръководител - председател на Районен съд – Велики Преслав, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на заеманата преди избора му за административен ръководител длъжност „съдия“ в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 21.12.2017 г. 
8.1. ВЪЗЛАГА на съдия Мирослав Цветанов Марков ДА ДОВЪРШИ започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. 
9. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Филип Владимиров Владимиров - административен ръководител - председател на Окръжен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на заеманата преди избора му за административен ръководител длъжност „съдия“ в Окръжен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на изтичане на мандата му на административен ръководител. 
10. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „съдия” във Върховен касационен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ, 9 (ДЕВЕТ) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд. 
10.2. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
11. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 3 /три/ свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия. 
11.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: 
- служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт; 
- кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; 
- копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; 
- други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества. 
11.3. При провеждането на конкурс за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества. 
11.4. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване на процедура за извънредно атестиране съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт. 
11.5. В случаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност съдия съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 
11.6. Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определя от конкурсната комисия и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
11.7. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса. 
11.8. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
12. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – търговска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за Върховен касационен съд – Търговска колегия, поради липса на свободна длъжност "съдия" по смисъла на чл. 189, ал. 1, от ЗСВ. 
13. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1.ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 4 /четири/ свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия. 
13.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: 
- служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт; 
- кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; 
- копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; 
- други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества. 
13.3. При провеждането на конкурс за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества. 
13.4. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване на процедура за извънредно атестиране съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт. 
13.5. В случаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност съдия съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 
13.6. Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определя от конкурсната комисия и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
13.7. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса. 
13.8. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
14. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „съдия“ в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 178, ал. 3 от ЗСВ и чл. 190 от ЗСВ, 59 (петдесет и девет) свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища, както следва: 
- Софийски районен съд – 9 (девет) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Своге – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Сливница – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Ботевград – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Козлодуй – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Оряхово – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Бяла Слатина – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Кюстендил – 2 (две) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Дупница – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Монтана – 3 (три) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Лом – 2 (две) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Радомир – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Пловдив – 9 (девет) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Карлово – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Пазарджик – 4 (четири) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Панагюрище - 1(една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Велинград – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Стара Загора – 3 (три) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Свиленград – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Бургас – 3 (три) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Карнобат – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Царево – 2 (две) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Средец – 2 (две) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Ямбол – 1 (една) свободна длъжност „съдия“; 
- Районен съд - Варна – 5 (пет) свободни длъжности „съдия“; 
- Районен съд - Провадия – 1 (една) свободна длъжност „съдия“. 
14.2. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
15. ОТНОСНО: Планиране на длъжности „съдия“ в районните съдилища, които да се заемат чрез конкурси. Определяне на длъжности „съдия“ в районните съдилища, които да се заемат чрез конкурс за първоначално назначаване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ПЛАНИРА по реда на чл. 4 от Наредба №1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт 40 (четиридесет) длъжности „съдия“ в районните съдилища, които да се заемат след конкурс за преместване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва: 
- Софийски районен съд – 10 (десет) длъжности; 
- Районен съд – Ботевград – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Козлодуй – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Кюстендил – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Дупница – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Монтана – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Лом – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Пловдив – 5 (пет) длъжности; 
- Районен съд – Карлово – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Пазарджик – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Панагюрище – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Велинград – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Стара Загора – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Бургас – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Карнобат – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Царево – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Средец – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Ямбол – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Варна – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Провадия – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Трявна – 1 (една) длъжност. 
Мотиви: Настоящото планиране на длъжности „съдия“ в районните съдилища, които да се заемат чрез централизирани конкурси е извършено на база анализ и обобщение на: 
- постъпили становища от административни ръководители по реда на чл. 188, ал. 1 от ЗСВ, 
- трайните тенденции в натовареността на районните съдилища, 
- необходимостта от районни съдии в съответния съдебен окръг, 
- предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 2018 г. (планирани длъжности „съдия“ в районни съдилища за устройване на 21 младши съдии) 
- изтичащи мандати на административни ръководители – председатели на районни съдилища през 2018 г.; 
- прогнозата за свободните съдийски щатове за 2018 г. (пенсионирането на съдии в районните съдилища през 2018 г. в два ОСВ). 
- предстоящо освобождаване на длъжности в Софийски районен съд от встъпване по конкурси. 
15.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 178, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ, във връзка с чл. 179 от ЗСВ 4 (четири) длъжности „съдия“ в районните съдилища, които да се заемат чрез конкурс за първоначално назначаване, както следва: 
- Районен съд – Провадия – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Велинград – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Средец – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Козлодуй – 1 (една) длъжност; 
Мотиви: Длъжностите за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища са определени до 10 процента от общия брой на планираните длъжности за конкурс, с оглед нуждите на районните съдилища, като е съобразено честото освобождаване на длъжности в районните съдилища, както и продължителното оставане на вакантни длъжности поради незаявяването им от магистрати от други органи на съдебната власт. 
15.3. Решенията по т. 15.1 и т. 15.2 да се обнародват в „Държавен вестник“, публикуват в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
16.ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за преместване и заемане на свободните длъжности „съдия“ в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ОБЯВЯВА , на основание чл. 189, ал. 1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС по реда на чл. 189, ал. 3 от ЗСВ за преместване и заемане на 36 /тридесет и шест/ длъжности „съдия” в районните съдилища, както следва: 
- Софийски районен съд – 10 (десет) длъжности; 
- Районен съд – Ботевград – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Кюстендил – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Дупница – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Монтана – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Лом – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Пловдив – 5 (пет) длъжности; 
- Районен съд – Карлово – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Пазарджик – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Панагюрище – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Стара Загора – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Бургас – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Карнобат – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Царево – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Средец – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Ямбол – 1 (една) длъжност; 
- Районен съд – Варна – 2 (две) длъжности; 
- Районен съд – Трявна – 1 (една) длъжност. 
16.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: 
- служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт; 
- кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; 
копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; 
- други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества. 
16.3. При провеждането на конкурс за преместване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества. 
16.4. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване на процедура за извънредно атестиране съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт. 
16.5. В случаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност съдия съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 
16.6. Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определя от конкурсната комисия и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
16.7. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса. 
16.8. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

17. ОТНОСНО: Определяне размерите на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители в съдилищата на Република България, съответстващ на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата в Република България

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. СЪГЛАСУВА размерите на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители в съдилищата на Република България, съответстващ на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата в Република България, съгласно приложената таблица, считано от 01.01.2018 г. 
17.2. Предлага на Пленума на ВСС да определи размерите на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители в съдилищата на Република България, съответстващ на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата в Република България, съгласно приложената таблица, считано от 01.01.2018 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд – Перник, за назначаване на Христина Христова Ангелова – Владимирова – съдия в Районен съд – Перник, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Районен съд – Перник, както и назначаване на Явор Петров Джамалов - съдия в Районен съд – Перник, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Районен съд – Перник

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Светослава Иванова Алексиева - съдия в Районен съд – Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Перник. 
18.2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Лора Рангелова Стефанова – Иванова - съдия в Районен съд – Перник, с ранг „съдия в АС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Перник. 
18.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Христина Христова Ангелова – Владимирова - съдия в Районен съд – Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС. 
18.4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Явор Петров Джамалов - съдия в Районен съд – Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС. 
18.5. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с §205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ Светослава Иванова Алексиева на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Перник длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Христина Христова Ангелова – Владимирова – съдия във Районен съд – Перник в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Перник. 
18.6. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с §205, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ Лора Рангелова Стефанова – Иванова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Перник длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Явор Петров Джамалов – съдия във Районен съд – Перник в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Перник. 
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Борисова Комсалова - Колева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър Антонов Митрев - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Недялко Георгиев Бекиров - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Васил Любомиров Панайотов - съдия в Районен съд - Хасково, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Полина Любомирова Амбарева - съдия в Районен съд - Момчилград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стойка Георгиева Манолова - Стойкова - съдия в Районен съд - Левски, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галя Стефанова Илиева - съдия в Районен съд - Велико Търново, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд - Средец, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
27. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от Миглена Раденкова Петрова - административен ръководител - председател на Административен съд - Враца за повишаването й в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
28. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило съгласие от магистрата ПРЕКРАТЯВА процедурата по периодично атестиране на Светлана Иванова Изева - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
29. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпило съгласие от магистрата ПРЕКРАТЯВА процедурата по периодично атестиране на Богдана Николова Желявска - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
30. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Емилия Стоянова Колева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
31. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Йорданка Георгиева Майска - Иванова - съдия в Районен съд - Несебър, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
32. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Татяна Тодорова Илиева - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
33. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Нели Генкова Събева - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
34. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Емилия Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
35. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Златинка Николова Иванова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
36. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Мария Христова Тончева - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
37. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Румяна Петкова Казларова - съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
38. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Рената Георгиева Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
39. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Агнеса Борисова Ставарова - Заркова - съдия в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
40. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Евгения Георгиева Симеонова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
41. Предвид решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) и постъпили становища, НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Петър Атанасов Петров - съдия в Районен съд - Генерал Тошево, с ранг „съдия в АС”. 
42. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Димитър Василев Мирчев - съдия в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия в ОС“. 
42.1. Димитър Василев Мирчев - съдия в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия в ОС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 

Закриване на заседанието – 11.30 ч. 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
6.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд