Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС ще проведе обществена поръчка за избор на лицензиран оценител за извършване преоценка на сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основен ремонт и капитализирани разходи по ползваните от съдебната власт сгради

7 декември 2017 година

Пленумът на ВСС упълномощи г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран оценител за извършване на преоценка на всички сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основен ремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване на съдебната власт сгради“.

Бюджетните предприятия следва да  извършат най-малко веднъж на две години преглед на дълготрайните материални активи, вкл. съдебни сгради/административни и жилищни/, незавършено строителство, производство и основен ремонт, инфраструктурни обекти и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване ДМА.

С промените на Конституцията на Република България от 2015 г. управлението на недвижимите имоти на съдебната власт се предостави на Пленума на ВСС като средствата за задължения, произтичащи от собствеността на имотите, в .т.ч. преоценка се осигурява от бюджета на съдебната власт. Предстоящата преоценка трябва да бъде извършена от лицензиран оценител избран съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

От 2018 г. започва поетапното прилагане на начисляването на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи в отчетността на бюджетните организации, поради което е наложително извършването на оценка на сградите на съдебната власт, която ще отчете извършените ремонти, както и определянето на предполагаемия срок на ползване на сградите.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд