КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 7 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – Представляващ Висшия съдебен съвет 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 09.35 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

48. Проект на решение относно предложение от Мария Карагьозова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
49. Проект на решение за съкращаване на 1 /една/ длъжност „съдия” в Специализирания съд. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
50. Проект на решение за определяне размера на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители. 
51. Проект на решение по проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
52. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
53. Проект на решение за увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства свързани с изискванията на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за обзавеждане на работни места за съдия и служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
66. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
67. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на отоплителна инсталация. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт след застрахователно събитие. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 28 броя работни столове. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на елементи за информационна структура и софтуер за виртуализация. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за покриване на разходи за сключен граждански договор с квалифициран специалист-системен администратор, с цел поддържане на информационните и компютърни системи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
72. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“ и 2 броя МФУ от среден клас. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на износени батерии за сървърен UPS и подмяна на дискове за сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „TERES“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
76. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на програмна система JES и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
77. Проект на решение за корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
78. Проект на решение за корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
79. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
80. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на нови офис столове. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
87. Проект на решение за предоставяне права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
88. Проект на решение по предложението на и.ф. председател на Административен съд гр. Кюстендил за промяна в Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и съдебни служители в ОСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. Изслушване на административните ръководители и представители на специализираните органи на съдебната власт по въпроси на кадровата и материалната им обезпеченост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Формира работна група в състав: Боян Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет, Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, Сотир Цацаров - главен прокурор на Република България и Евгени Диков - председател на Комисия „Управление на собствеността" към Висшия съдебен съвет, която да проведе среща с министър-председателя на Република България, министъра на правосъдието и министъра на финансите по въпросите за битово устройване на специализираните органи на съдебната власт.

 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г. 
2.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
"Дава съгласие" 
3. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва: 
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 78 696 лв. 
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, съгласно Приложение № 1 със 78 696 лв. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Окръжен съд гр. Велико Търново и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва: 
4.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 7 598 лв. 
4.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със 7 598 лв. 
4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Окръжен съд гр. Велико Търново оставащите 8 767 лв. от целево отпуснатите средства в размер на 94 698 лв. за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, да бъдат използвани за изплащане на настоящото възникнало обезщетение. 
5. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със 79 303 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, съгласно Приложение № 1
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
6.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати, 
6.1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със 7 041 лв. 
6.2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 083 лв. 
6.3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 303 лв. 
6.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 8 427 лв. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии, 
7.1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 615 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия. 
7.2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 2 926 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия. 
7.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 541 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат в органи на съдебната власт в друго населено място на страната, различно от постоянната им месторабота, 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 970 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари до 30.11.2017 г. на командирован младши съдия от Окръжен съд гр. Бургас в Районен съд гр. Средец. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Радомир по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договор за поддръжка на техника до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Елин Пелин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 500 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договор за поддръжка на техника до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на съдебни заседатели до края на годината и разходи за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 4 000 лв. за изплащане на хонорари на съдебни заседатели до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Бургас целево отпуснатите средства за награден фонд в размер на 200 лв. за Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“ да бъдат използвани за покриване на разходи за текуща издръжка. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 217 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Свищов с 554 лв. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на облекло на новоназначени служители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 169 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доплащане на суми за облекло

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Варна с 16 000 лв. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане на суми за облекло. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси съгласно чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ за 2017 г. с 13 203 лв., с цел осигуряване на финансови средства за изплащане на субсидирани такси съгласно чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, по заявления постъпили към 27.10.2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
Мотиви: 
Съгласно измененията в чл. 81 от ЗЧСИ, в сила от 27.10.2017 г. дължимите авансови такси по изпълнението на вземания за издръжка, на работник от трудово правоотношение, за предаване на дете, както и при възлагане на публични държавни и общински вземания за събиране по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, не се внасят от взискателя, а се събират от длъжника. 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Габрово с 10 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка на съда до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Нови пазар с 2 600 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка на съда до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 4 198 лв. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Хасково по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 7 956 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Несебър по § 10-00 „Издръжка“ с 4 775 лв. за закупуване на 5 броя климатици. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
21.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Несебър по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 720 лв. за закупуване на 2 броя климатици. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Софийски градски съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 17 700 лв. за закупуване на 3 броя копирни машини Xerox Versa Link B7035. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд София – град по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 11 592 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя многофункционални копирни машини. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 8 300 лв. за закупуване на 1 брой копирна машина Xerox Alta Link B8045. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Русе по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 4 840 лв. за закупуване на 1 брой копирна машина Xerox Versa Link B7035. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
25.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за доставка на стълбищен робот в Окръжен съд гр. Русе, в размер на 1 060 лв. да бъде използвана за покриване на разходи за закупуване на копирна машина. 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за разплащане на непредвидени разходи свързани с подменени акумулаторни батерии и подменена барабанна касета за копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 667 лв., с цел осигуряване на средства за покриване на извънредни разходи свързани с подменени акумулаторни батерии и подменена барабанна касета за копирна машина. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 317 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности след наводнение на подпокривно пространство. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на обзавеждане за архивни помещения, посетителски столове, съдийски кабинет и компютърна конфигурация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 8 824 лв. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за закупуване на обзавеждане за архивни помещения и посетителски столове. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
28.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 2 350 лв. с цел осигуряване на средства за обзавеждане на съдийски кабинет. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изграждане на помещение за класифицирана информация, изграждане на сървърно помещение и подмяна на интериорни врати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

29.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 24 961 лв. с цел осигуряване на средства за изграждане на помещение за класифицирана информация /10 200 лв./, за изграждане на сървърно помещение /9 661 лв./ и за подмяна на интериорни врати /5 100 лв./. 
29.2. Средствата в размер на 15 300 лв. са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт за 2017г. 
29.3. НАМАЛЯВА бюджета по § 51-00 „Основен ремонт“ за 2017 г. на Висш съдебен съвет с 9 661 лв., като сумата е за сметка на утвърдените, съгласно решение по т. 37 от протокол № 28/21.09.2017 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти“, съгласно актуализираното поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основни ремонти на ДМА“. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г. 
30. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратура на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратура на Република България за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г., както следва: 
30.1.1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 42 000 лв. 
30.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 32 000 лв. 
30.1.3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 10 000 лв. 
30.2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2017 г., съгласно приложението. 
31. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, изплащане на СБКО и за изплащане на средства за работно облекло на съдебни служители, както следва: 
31.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със 70 000 лв. 
31.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със 70 000 лв. 
31.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на сървърна, компютърна, мултимедийна и друга офис техника за нуждите на ИВСС, за извършване на строително – ремонтни дейности на III-ти и IV-ти етажи и помещение в гараж на административната сграда на ИВСС и за реализиране на дейности по изпълнение на Програма за тържествено отбелязване на 10 годишнината на ИВСС, както следва: 
2.1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 308 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 43 000 лв. 
2.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 265 000 лв. 
32. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
32.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 758 лв., съгласно Приложение № 1
32.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 837 лв., съгласно Приложение № 1
32.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 295 лв., съгласно Приложение № 1
32.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 300 лв., съгласно Приложение №1
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Силистра, с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър, както следва: 
33.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 4 000 лв. 
33.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 4 000 лв. 

Разни 

41. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски военен съд за изплащане на разлика в трудовото възнаграждение за периода 03.06.2009 г. - 15.05.2013 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Свилен Русев Александров поради това, че Пленумът на ВСС не е компетентен да се произнесе. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 42. ОТНОСНО: Упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран оценител за извършване на преоценка на всички сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основен ремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване на съдебната власт сгради”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран оценител за извършване на преоценка на всички сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основен ремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване на съдебната власт сгради”. 
43. ОТНОСНО: Упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с Община Димитровград, за предоставяне безвъзмездно ползване и управление на общински обект – две помещения в Административната сграда, находяща се гр. Димитровград, бул. „Раковски” № 13, частна общинска собственост, за нуждите на Районен съд гр. Димитровград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, да сключи договор с Община Димитровград, представлявана от г-н Иво Тенев Димов – кмет на общината, за предоставяне безвъзмездно ползване и управление на общински обект – две помещения в Административната сграда на бул. „Раковски” № 13 – сграда с идентификатор 21052.1015.74.4 по КК на гр. Димитровград – на кота + 0.00 – помещение № 17 и на кота +3.60 – помещение № 18, частна общинска собственост, за нуждите на Районен съд гр. Димитровград. 
44. ОТНОСНО: Упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор за наем с рег. № ВСС-469/13.01.2017 г., сключен между Висшия съдебен съвет и ЕТ „Васил Григоров”, за безвъзмездно предоставяне на една допълнителна стая, намираща се на ет. 2 с № 214 с адрес: гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор за наем № ВСС-469/13.01.2017 г., сключен между Висшия съдебен съвет и ЕТ "Васил Григоров" за безвъзмездно ползване на една допълнителна стая, намираща се на ет. 2 с № 214, с адрес: гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2, за срок от една година, считано от 01.01.2018 г. 
45. ОТНОСНО: Упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор за наем с рег. № ВСС-469/13.01.2017 г., сключен между Висшия съдебен съвет и ЕТ „Васил Григоров”, за продължаване срока на договора с една година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, да подпише анекс към договор за наем с рег. № ВСС-469/13.01.2017 г., сключен между Висшия съдебен съвет и ЕТ „Васил Григоров”, за продължаване на срока на договора за наем с още една година, считано от 01.01.2018 г.

 ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

46. ОТНОСНО: Обобщение на становища за изменение на Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. ОТЛАГА разглеждането на точката. 
46.2. Да се изиска разработеният от работната група на Министерство на правосъдието Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и да се изпрати на органите на съдебната власт, които да изразят становища по него до края на месец януари 2018 г. 
46.3. Законопроектът за изменение и допълнение на ЗСВ и постъпилите становища по него от органите на съдебната власт да се обсъдят на нарочно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет. 
* * * * * * 
47. ОТНОСНО: Преразглеждане на решението по т. 8 от протокол 
№ 36/06.10.2016 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗОБНОВЯВА работата на средствата за видеонаблюдение в коридорите на Висшия съдебен съвет. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

48. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение от Мария Карагьозова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Пленума на ВСС на 14.12.2017 г. 
49. ОТНОСНО: Проект на решение за съкращаване на 1 /една/ длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване на Пламен Янев Панайотов – съдия в Специализирания наказателен съд, в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Специализирания наказателен съд. 
50. ОТНОСНО: Определяне размерите на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители в съдилищата на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. ОПРЕДЕЛЯ размерите на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители в съдилищата на Република България, съгласно приложената таблица, считано от 01.01.2018 г. 
50.2. ОПРЕДЕЛЯ размерите на допълнителния платен годишен отпуск на съдебните служители в Прокуратурата на Република България, съгласно приложената таблица, считано от 01.01.2018 г. 
50.3. ИЗМЕНЯ таблицата за размера на допълнителния платен годишен отпуск в администрацията на ВСС, Инспектората към ВСС и Националния институт на правосъдието приета с решение по т. 20.3. по протокол № 15 от заседанието на Пленума на ВСС проведено на 11 май 2017 г. както следва: 
в раздел І - Висш съдебен съвет, редове 26,27,28 и 29 в колона 3 цифрата "6" се заменя с "8". 
в раздел ІІ – Национален институт на правосъдието, редове 21 и 22 в колона 3 цифрата "6" се заменя с "8". 
в раздел ІІ – Инспекторат към Висшия съдебен съвет , редове 19, 20 21 и 22 в колона 3 цифрата "6" се заменя с "8". 
51. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
52. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва: 
52.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 285 578 лв. 
52.2. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, съгласно Приложение № 1 с 285 578 лв. 
53. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както следва: 
53.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 68 100 лв. 
53.2. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“, съгласно Приложение № 1 с 68 100 лв. 
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства свързани с изискванията на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Асеновград и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с разпоредбите на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както следва: 
54.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 600 лв. 
54.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Асеновград с 6 600 лв. 
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати, 
55.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 2 980 лв. 
55.2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 331 лв. 
55.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 4 311 лв. 
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия, 
56.1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3 322 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия. 
56.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Шумен за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3 322 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия. 
57.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Р Е Ш И : 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат, 
57.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със 728 лв. 
57.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със 728 лв. 
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Димитровград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 2 000 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

59.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Хасково с 2 550 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за изплащане на възнаграждения на вещи лица. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
59.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Хасково с 2 350 лв. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Враца с 2 400 лв. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Момчилград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 968 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Радомир по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 260 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 000 лв. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Разград с 1 210 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за обзавеждане на работни места за съдия и служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Разлог по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 3 133 лв., от които 2 093 лв. необходими за обзавеждане на работно място за един съдия и 1 040 лв. за обзавеждане на работно място за един служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 3 784 лв. за закупуване и монтаж на 4 бр. климатици. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 
67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на отоплителна инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 923 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на отоплителна инсталация. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт след застрахователно събитие

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с 307 лв., с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт след застрахователно събитие. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
След възстановяване на средствата от застрахователя бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора няма да бъде коригиран. 
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 28 броя работни столове

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 244 лв. за закупуване на 28 броя работни столове за обезпечаване нуждите на съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на елементи за информационна структура и софтуер за виртуализация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

70.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пловдив по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 27 770 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на технологичните елементи от информационната структура на съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
70.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пловдив по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 1 432 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуер за виртуализация. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за покриване на разходи за сключен граждански договор с квалифициран специалист-системен администратор, с цел поддържане на информационните и компютърни системи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Враца по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 120 лв. за покриване на разходи за сключен граждански договор с квалифициран специалист-системен администратор, с цел поддържане на информационните и компютърни системи в съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“ и 2 броя МФУ от среден клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

72.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 342 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
72.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 413 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя МФУ от среден клас. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на износени батерии за сървърен UPS и подмяна на дискове за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 3 980 лв., с цел осигуряване на средства за подмяна на износени батерии за сървърен UPS /1 290 лв./ и подмяна на дискове за сървър /2 690 лв./. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „TERES“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Девня за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 290 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „TERES“. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Трън по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 360 лв. за закупуване на програмна система „JES“. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 

76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на програмна система JES и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ със 720 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмна система JES и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
77. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

77.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния касационен съд за 2017 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва: 
77.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 60 000 лв. 
77.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 60 000 лв. 
77.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния касационен съд, както следва: 
77.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 5 000 лв. 
77.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 5 000 лв. 
78. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

78.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния административен съд за 2017 г., както следва: 
78.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 30 930 лв. 
78.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 21 550 лв. 
78.1.3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 9 380 лв. 
78.2. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния административен съд, както следва: 
78.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 9 380 лв. 
78.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 9 380 лв. 
79. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
79.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с 2 882 лв., съгласно Приложение № 1
79.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 54 575 лв., съгласно Приложение № 1
79.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв., съгласно Приложение № 1
79.4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв., съгласно Приложение № 1
79.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 56 934 лв., съгласно Приложение № 1
79.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 253 лв., съгласно Приложение № 1
79.7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 270 лв., съгласно Приложение № 1
80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на нови офис столове

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за закупуване на офис столове, както следва: 
80.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 678 лв. 
80.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 678 лв. 

87.ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

87.1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 
87.2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС, във връзка с управлението на имуществото на съдебната власт, както и за всички действия свързани с преоценката на активите. 
88. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Административен съд гр. Кюстендил за промяна в Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и съдебни служители в ОСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА разпоредбата на чл. 2, ал. 8 от Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и съдебни служители в ОСВ, като същата придобива следната редакция: 
(8) При прекратяване на трудовите правоотношения с лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 поради смърт, пенсиониране, както и при отсъствие от работа, поради тежко заболяване със степен на трайна инвалидност над 75 % установена по надлежния ред с решение на ТЕЛК не се дължи връщане на сумата за неотработеното време, за което тя е изплатена. 


/Закриване на заседанието – 14,30 ч/

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
08.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд