ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 14 декември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие“ 
1. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства, за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
2. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Одитни доклади 
3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Стара Загора. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Девня. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свиленград. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свищов. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 7. Проект на решение за разпределение на ползване на част от недвижим имот за нуждите на Районна прокуратура гр. Асеновград и Районен съд гр. Асеновград. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
8. Проект на решение за даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот от областния управител на област Търговище за нуждите на Административен съд гр. Търговище и упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с областния управител на област Търговище. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
9. Проект на решение за разпределение на помещения в Съдебна палата гр. Русе за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Русе. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
10. Проект на решение за упълномощаване на административните ръководители на органите на съдебна власт да сключват договори за филмови снимки в съдебните сгради, предоставени им за стопанисване. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

11. Проект на решение за съгласуване на учебни програми за електронно обучение на магистрати и съдебни служители, разработени от Националния институт на правосъдието в рамките на проект BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ 
* * * * * 
12. Проект на решение относно предложение на Мария Карагьозова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО /отложена от заседание на Пленума на ВСС по протокол 
№ 40/07.12.2017 г., т. 48/. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
* * * * * * 
13. Определяне на координатор и упълномощаване на избрания ръководител по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”. 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
 

Публикуван на:
11 декември 2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд