КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 41
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Георги Чолаков, Красимир Шекерджиев, Пламена Цветанова, Севдалин Мавров, Сотир Цацаров 
/На заседанието присъстваха Томислав Дончев – заместник министър-председател, министър по европейските фондове и икономическата политика, Ирена Първанова – ръководител на Оперативна програма „Добро управление“ и директор на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет, Евгени Стоянов – зам.-министър на правосъдието, Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието, Мария Зафирова – началник отдел „Европейски и международни програми и проекти“ към ВСС и Венета Станкова – експерт в МП/ 
/На заседанието присъства Саша Харитонова – за главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 9, 30 ч/ 


ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1.ОТНОСНО: Обсъждане на въпроси по участието на Висшия съдебен съвет в международни проекти и програми

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Прие единодушно предложението на представляващия Висшия съдебен съвет заседанието от редовно да се трансформира в работно.

/Камерите са изключени/ 

 

Публикуван на:
11.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд