Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС обсъди с магистрати и съдебни служители развитието на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

11 декември 2017 г.

Висшият съдебен съвет проведе втората годишна среща на магистрати и съдебни служители – лектори и наставници в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.

Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев, поднесе приветствие участниците във форума, към хората, , които през последните години успешно създадоха, развиха и продължават да реализират една от най-важните инициативи на съдебната власт и постави акцент върху необходимостта обществото и най-вече магистратите, да се обърнат към децата и учениците, за да ги предпазят, за да им помогнат при вземане на информиран избор, да ги запознаят с възможните последици при нарушаване на закона, за да знаят как да потърсят правата си и да се защитят при необходимост. Той сподели и огромното задоволство от изключително ласкавата оценка, дадена на Програмата преди официалното обявяване на наградените в престижния конкурс на Съвета на Европа, в израз на високото признание за постигнатите резултати и създадените иновативни практики от българските магистрати, а ценността на полученото отличие е заради доброволния, всеотдаен и безвъзмезден труд и ангажимент на магистратите към учениците, а чрез тях към бъдещето на България.

Участие във Форума взеха и членовете ВСС - председателят на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС г-жа Цветинка Пашкунова, г-жа Даниела Машева, председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС и говорител на Колегията и г-жа Атанаска Дишева,член на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, както и г-н Коста Костов, представител на Министерството на образованието и науката.

Отчет за изпълнението на Образователната програма през периода 2014-2017 г. представи г-жа Даниела Машева.

Опит и добри практики при провеждането на Програмата през учебната 2016/2017 година споделиха Г-жа Снежана Бегъмова – главен експерт „Специализирана съдебна администрация“ в Окръжен съд – Благоевград, г-жа Иваничка Славкова – зам.-председател на Окръжен съд – Варна, представителите на Окръжен съд – Бургас съдия Симеон Михов и г-жа Соня Игнатова – експерт „Връзки с обществеността“ и съдия Ива Стефанова от Окръжен съд – Стара Загора.

Обобщената информация за заявеното от органите на съдебната власт финансиране и планираните информационни материали в обществените поръчки на ВСС бяха представени от г-жа Зорница Златева, началник на отдел „Публична комуникация и протокол“ в Администрацията на ВСС.

Бяха създадени две работни групи: с участието на магистрати, съдебни служители, представители на ВСС и представител на МОН за създаване на сборник с методически материали по Програмата; с с участието на магистрати, съдебни служители, представители на ВСС за изготвяне на информационни образователни материали (брошури, дипляни, плакат, анкетни карти и други) за нуждите на Образователната програма.

Образователната програма стартира като пилотна през учебната 2014/2015 година с участието на 46 органа на съдебната власт. Участие в Програмата през учебната 2017/2018 година са заявили 187 органа на съдебната власт – окръжни, административни и районни съдилища, окръжни и районни прокуратури, като са обхванати 140 училища в страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд