Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение предложенията на председателите на Административен съд – Шумен и Административен съд – Търговище за разкриване нови щатни длъжности за „заместник-председател“ и съкращаване на щатни длъжности „съдия“

12 декември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложенията на административните ръководители на Административен съд – Шумен и Административен съд – Търговище за разкриване, съответно на 1 щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ и съкращаване на 1 щатна длъжност „съдия“.

Данните към настоящия момент – щатна численост, натовареност, брой разгледани и брой свършени дела не обосновават нужда от исканата трансформация, поради което предложенията на административните ръководители се явяват неоснователни.

По данни на Комисията по атестирането и конкурсите Административен съд – Шумен и Административен съд – Търговище са с натовареност под средната за страната.

В Административен съд – Шумен, при заета щатна численост от общо 6-ма магистрати, в това число и административният ръководител, броят дела за разглеждане месечно от един съдия са 13,14 при среден за страната 20,2 бр. Свършените дела са с показател 10,64 бр. при среден за страната 13,37 бр.

В Административен съд – Търговище, при заета щатна численост от общо 4-ма магистрати, в това число и административният ръководител, броят дела за разглеждане месечно от един съдия са 10,54 при среден за страната 20,2 бр. Свършените дела са с показател 8,04 бр. при среден за страната 13,37 бр.

Съдийската колегия с 9 гласа „за“ и 3 гласа „против“ отложи разглеждането на предложението на председателя на Административен съд – Ямбол за разкриване на 1 щатна длъжност за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ и съкращаване на 1 щатна длъжност „съдия“. Решението е взето с оглед предоставяне възможност на административния ръководител да мотивира предложението си.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд