Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Олга Велиславова Кадънкова–Тончева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, считано от 28.12.2017 г.

12 декември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ (подаване на оставка), Олга Велиславова Кадънкова–Тончева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, считано от 28.12.2017 г.

С решение на Комисията по атестирането и конкурсите от 27.11.2017 г. е уважена втората молба на съдия Кадънкова за продължаване срока за изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела с още един месец. Според актуална справка, предоставена от Софийски градски съд към 23.11.2017 г., съдия Кадънкова има ненаписани съдебни актове по общо 18 броя въззивни граждански дела и 13 броя частни граждански дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд