Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени решението си по Протокол № 49/05.12.2017 г., като обяви конкурс за преместване и заемане на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Своге

12 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС измени решенията си по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 15.1 и т. 16.1, като планира и съответно обяви конкурс за преместване и заемане на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Своге вместо в Районен съд – Ботевград.

Планирането е по реда на чл. 4 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, а конкурсът е обявен на основание чл. 189, ал. 1, във вр. с чл. 180 от ЗСВ за преместване и заемане на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища.

Изменението на предходното решение на Съдийската колегия е във връзка с постъпили след планирането и обявяването на конкурса становища от административните ръководители на Окръжен съд - София и Районен съд – Ботевград. В тях са посочени исканията на младшите съдии с изтичащ срок по реда на чл. 240 от ЗСВ през 2018 г. за устройване на свободните длъжности „съдия“ в районните съдилища в гр. Ботевград и гр. Сливница.

Комисията по атестирането и конкурсите е приела, че обявена на конкурс следва да бъде само оставащата в съдебния район на Окръжен съд – София една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Своге.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд