КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 50
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
  


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВА: Красимир Шекерджиев 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 09.35 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

6. Проект на решение по молбата на Олга Велиславова Кадънкова – Тончева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение за изменение и допълнение на решения на Съдийската колегия по Протокол № 49/05.12.2017 г., т. 15.1 и т. 16.1 в частта относно планирането и обявяването на конкурс за Районен съд – Ботевград. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд - Бургас 
Кандидати: 
- Веселин Валентинов Енчев – съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 4/17.05.2016 г., комплексна оценка „Много добра"); 
- Панайот Павлов Генков – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 53/17.12.2009 г., комплексна оценка „Много добра"); 
- Христо Йорданов Христов – съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 54/29.10.2015 г., комплексна оценка „Много добра").

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРЕКРАТЯВА процедурата за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас по отношение на съдия Панайот Павлов Генков, поради оттегляне на кандидатурата му. 

1.2. След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 
За Веселин Валентинов Енчев - 4 гласа 
За Христо Йорданов Христов - 0 гласа 
(9 гласа „против” и за двете кандидатури) 
НЕ НАЗНАЧАВА административен ръководител - председател на Административен съд - Бургас. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Административен съд – Шумен за разкриване на 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ и съкращаване на 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд – Шумен. 
3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Административен съд – Търговище за разкриване на 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ и съкращаване на 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд - Търговище. 
4. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител – председател на Административен съд – Ямбол за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Ямбол

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОТЛАГА разглеждането на точката. 
4.2. ВРЪЩА на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия за ново разглеждане след предоставяне на допълнителна аргументация от административния ръководител – председател на Административен съд – Ямбол. 

5. ОТНОСНО: Проект на решение по възражение от Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд - Крумовград против решение по протокол № 50/20.11.2017 г., т. 2.1 на КАК-СК

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд – Крумовград, за спиране на производството по реда на чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК. 
5.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд – Крумовград, кандидат за заемане на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд – Кърджали. 
5.3. НЕ ДОПУСКА, на основание чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България, Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд – Крумовград, до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд – Кърджали, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 39/04.10.2017 г., обн. в ДВ, бр. 82/13.10.2017 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Олга Велиславова Кадънкова - Тончева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, считано от 28.12.2017 г. 
7. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решения на Съдийската колегия по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 15.1 и т. 16.1 в частта относно планирането и обявяването на конкурс за Районен съд – Ботевград

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ИЗМЕНЯ частично решение по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 15.1 като вместо „Районен съд – Ботевград“ се чете „Районен съд – Своге“. 
7.2. ИЗМЕНЯ частично решение по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 16.1 като вместо „Районен съд – Ботевград“ се чете „Районен съд – Своге“. 

/Закриване на заседанието – 15.00 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.


Публикуван на :
13.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд