Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури, 15 от които ще се заемат след конкурс за първоначално назначаване

13 декември 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 от ЗСВ 149 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури, както следва:

-  16 свободни длъжности „прокурор“ в Софийска районна прокуратура;

-  10 свободни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив;

-    7 свободни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас;

-    6 свободни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Варна;

-  по 5 свободни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Русе и Добрич, ;

- по 4 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в Димитровград, Провадия и Ямбол;

- по 3 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в Благоевград, Лом, Шумен, Нови пазар, Несебър, Царево и Елхово;

 - по 2 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в Гоце Делчев, Перник, Самоков, Костинброд, Хасково, Харманли, Кърджали, Плевен, Кнежа, Велики Преслав, Силистра, Поморие, Средец и Сливен;

- по 1 свободна длъжност „прокурор“ в Разлог, Видин, Кула, Белоградчик, Враца, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй, Дупница, Ботевград, Пирдоп, Сливница, Велинград, Панагюрище, Пещера, Стара Загора, Раднево, Свиленград, Чепеларе, Велико Търново, Павликени, Никопол, Левски, Севлиево, Дряново, Бяла, Тетевен, Разград, Кубрат, Омуртаг, Тутракан, Дулово, Айтос, Карнобат, Малко Търново и Нова Загора.

Решението ще се публикува в „Държавен вестник“, един централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС.

Прокурорската колегия определи, на основание чл. 178, ал. 1 и 2 от ЗСВ, 10 на сто от броя на свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури и обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 15 свободни длъжности „прокурор“, както следва:

- Софийска районна прокуратура – 2 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Пловдив – 3 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Варна – 2 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Провадия – 1 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Добрич – 2 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Бургас – 1 свободна длъжност;

- Районна прокуратура – Несебър– 1 свободна длъжност;

- Районна прокуратура – Царево – 2 свободни длъжности;

- Районна прокуратура – Ямбол – 1 свободни длъжности;

 

Предстои обнародване в „Държавен вестник“ на решението за обявяване на конкурса, от която дата ще започне приемът на заявления за участие в конкурса.

 

След извършен анализ на актуалното кадрово състояние на районните прокуратури, данните за натовареност по щат, както и въз основа на приетия с решение на Комисията по предложенията и атестирането към Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 25/05.09.2017 г. Анализ и решението на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 14/05.04.2017 г. е установена необходимост от приоритетно обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури.

Въведеното със ЗИД на ЗСВ условие в чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, гарантира оставането на назначените кандидати за минимум 3 години на заеманата длъжност, което ще укрепи значително състоянието на районните прокуратури.

При извършена проверка на последните проведени конкурси в районните прокуратури е установено, че поради незаявени желания или липса на класирани кандидати, е налице ниска степен на усвояемост на обявените свободни длъжности при конкурсите за преместване и 100%-ва при първоначалното назначаване.

Въз основана посочените данни, се налага необходимостта от предприемане на спешни и ефективни мерки за укрепване кадровото състояние на районните прокуратури чрез преимуществено обявяване на конкурс за първоначално назначаване за усвояване на свободните длъжности. При анализа са идентифицирани 9-те прокуратури, чието състояние обуславя необходимостта от предприемане на спешни мерки за тяхното укрепване. В тях натовареността по щат за първото полугодие на 2017 г. е над средната за страната, в някои има младши прокурори, с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2018 г., налице са свободни длъжности и/или предстои овакантяване на прокурорски длъжности.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд