Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от извършени одитни ангажименти в Административен съд – Стара Загора, Районен съд – Девня, Районен съд – Свиленград и Районен съд - Свищов

14 декември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършени одитни ангажименти – констатации и изводи в Административен съд – Стара Загора, Районен съд – Девня, Районен съд – Свиленград и Районен съд - Свищов. Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките от Районен съд – Девня, Районен съд – Свиленград и Районен съд - Свищов, както и Плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд – Девня за изпълнение на дадените препоръки.

Извършените одитни ангажименти за даване на увереност са в изпълнение на годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“. Извършена е оценка на адекватността  и ефективността на вътрешния контрол по отношение управлението на риска; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация и опазването на активите; съответствието с нормативните изисквания, вътрешните правила, процедури и договори при осъществяване на бюджетния процес, управлението и стопанисването на съдебното имущество, управлението на човешките ресурси, вкл. на част от процесите извършвани в специализираната администрация.

В резултат на извършените проверки не са установени нарушения, слабости, пропуски или недостатъци в одитираните процеси в Административен съд – Стара Загора.

В Районен съд – Девня са установени слабости и дадени 13 броя препоръки по установените несъответствия. От тях 11 броя са напълно изпълнени, а 2 броя в процес на изпълнение към момента на докладване на резултатите от ангажимента. Пленумът на ВСС одобри План за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд – Девня за изпълнение на двете препоръки и одобри изпълнението на останалите, съгласно предоставена писмена информация.

В Районен съд – Свиленград и Районен съд – Свищов дадените препоръки са изпълнение по време на ангажимента, за което е предоставена писмена информация.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд