Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува учебни програми за електронно обучение на магистрати и съдебни служители, разработени от НИП в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, финансиран по ОПДУ

14 декември 2017 година

Пленумът на ВСС съгласува по реда на чл. 275, ал. 1 от ЗСВ учебни програми за електронно обучение на магистрати и съдебни служители, разработени от Националния институт на правосъдието в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Изготвените 23 програми обхващат следните тематични области в областта на: „Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачите на МПС“; „Административен договор“; „Актуални въпроси в съдебната практика при спорове, свързани с владение и придобивна давност“; „Съвременни аспекти на пробацията. Стандарти и процедури при изпълнението ѝ“; „Наказателно-правна защита на жертвите на престъпление“; „Искови производства  по АПК“; „Вещноправни аспекти във връзка с урегулирането на недвижимите имоти и кадастралното им заснемане“; „Реабилитация“, „Наказателноправна защита на децата-жертви на престъпление“; „Защита на потребителите – административно-правни аспекти“; „Съдебната практика по ЗУСЕСИФ“; „Управление на съдебната администрация“; „Погасяване на наказателното преследване и наложеното наказание“; „Публична продан на недвижим имот като способ за индивидуално принудително изпълнение“; „Конфликт на интереси – административно правни аспекти“; „Медицинско право в правораздаването“; „Правни проблеми в областта на енергетиката“; „Неравноправни клаузи в потребителските договори – актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС“, „Специфика на исковете по ЗОДОВ. Коментар на практиката на ВКС“; „Гражданският иск в наказателния процес – легитимирани лица, разглеждане, обезпечаване. Обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането в полза на държавата – основания и производство“; „Изпълнение на наказанията“; „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес – особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство“; “Работа в служба „Архив“.

Обучителните програми са изготвени от екипи от магистрати, съдебни служители, експерти и преподаватели от българските университети, утвърдени като временни преподаватели на Института от Управителния съвет на НИП. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд