Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи координатор и упълномощи ръководителя по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ да организира, провежда, сключва договори или прекратява процедури по реда на ЗОП, в рамките на проекта

14 декември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Олга Керелска, член на ВСС, в качеството ѝ на ръководител на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ да подписва всички договори (включително анекси към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), заповеди и всички документи, свързани с изпълнението на проекта, както и да организира, провежда и сключва договори или прекратява процедурите по реда на Закона за обществените поръчки в качеството ѝ на възложител за процедурите, заложени в рамките на проекта.

Пленумът на ВСС определи за координатор по проекта Огнян Дамянов – член на ВСС.

Проектът ще доразвие Единния портал на електронно правосъдие, като цели да се унифицира и централизира информацията от интернет сайтовете на съдилищата в Република България, чрез актуализирани в съответствие с промените в нормативната база единни шаблони. Ще бъде извършена миграция на интернет страниците на съдилищата в Единния портал. Чрез проекта ще се осигури необходимата централизирана информация за ефективно използване на поне една нова електронна услуга – Подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.

Проектът е с продължителност 13 месеца и бюджет в размер на 764 276 лв. със 100% безвъзмездно финансиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд