ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 21 декември 2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

1. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

2. Проект на решение за упълномощаване на Валери Манолов Врабчев – ЕТ „АРХАТ В - ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ”, да получава техническа документация от компетентните органи за сградата на бул. „Драган Цанков“ № 6, във връзка с подписан с Висшия съдебен съвет договор рег. № ВСС-15172/13.11.2017 г. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
3. Проект на решение за упълномощаване на Светослав Петров Ризов – Управител на “СЕЛКО-7” ЕООД, да получава техническа документация от компетентните органи за сградата Съдебна палата гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф 1” № 6, във връзка с подписан с Висшия съдебен съвет договор рег. № ВСС-15170/13.11.2017 г. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
4. Проект на решение за упълномощаване на Валери Манолов Врабчев – ЕТ “АРХАТ В - ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ”, да получава техническа документация от компетентните органи за сградата на учебна база „Св. Св. Константин и Елена”, гр.Варна, от името и за сметка на Висшия съдебен съвет, във връзка със сключен договор рег. № ВСС-15173/13.11.2017 г. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

5. Проект на решение за определяне на участник в семинар „Принцип на допълващата юрисдикция и сътрудничество между съдилищата във взаимосвързаната глобална правосъдна система” и церемония по откриване на новата съдебна година, организирани от Международния наказателен съд, които ще се проведат на 18 януари 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
* * * * 
6. Анализ на констатираните от инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, за периода 01.10.2016 г. – 31.03.2017 г. 
Внася: Атанаска Дишева – председател на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” към СК на ВСС 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
 

Публикуван на:
15 декември 2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд