КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 42
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 14 ДЕКЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 09.35 ч/ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т. 10 от дневния ред. 
II. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

14. Проект на решение за определяне на представители за участие в предстоящи заседания на фокус групи. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
15. Проект на решение за корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за работна заплата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, облекло и текущи разходи до края на финансовата година. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и покриване на текущи разходи за издръжка на съда до края на бюджетната година. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на финансовата година. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на сградата на съда. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за четири съдебни зали. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на газов котел. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Обсъждане продължаване работата по проект: „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“. 
Внася: Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“ 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. 
„Дава съгласие“
1. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 43 025 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г . 
2. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 15 000 лв., съгласно Приложение № 1
2.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 57 637 лв., съгласно Приложение № 1
2.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 27 197 лв., съгласно Приложение № 1
2.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” със 78 480 лв., съгласно Приложение № 1
2.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 20 лв., съгласно Приложение № 1
2.6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 2 315 лв., съгласно Приложение № 1
2.7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с 471 565 лв., съгласно Приложение № 1
2.8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 25 000 лв., съгласно Приложение № 1
2.9. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 525 000 лв., съгласно Приложение № 1
2.10. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 700 лв., съгласно Приложение № 1
2.11. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 390 лв., съгласно Приложение № 1
Одитни доклади 
3. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Стара Загора

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Административен съд гр. Стара Загора. 
4. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Девня

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Девня. 
4.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за изпълнение на препоръките, дадени по т. 1.1 и 1.2 от одитния доклад. 
4.3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация. 
5. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свиленград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свиленград. 
5.2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация. 
6. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свищов

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свищов. 
6.2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

7. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползване на част от недвижим имот за нуждите на Районна прокуратура гр. Асеновград и Районен съд гр. Асеновград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт 
7.1. УТВЪРЖДАВА разпределение на ползване на част от недвижим имот – етаж шести от административна сграда, намираща се в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 8, съгласно споразумителен протокол от 19.06.2017 г., подписан от административните ръководители на Районен съд гр. Асеновград и Районна прокуратура гр. Асеновград, както следва: 
- предоставя за ползване работни кабинети от 605 до 616 включително и 2 бр. обособени санитарни възли, намиращи се в западната част на етажа, за нуждите на Районна прокуратура гр. Асеновград; 
- предоставя за ползване работни кабинети от 601 до 604 включително и помещение със санитарни възли в източната част на етажа, за нуждите на Районен съд гр. Асеновград. 
8. ОТНОСНО: Проект на решение за даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот от областния управител на област Търговище за нуждите на Административен съд гр. Търговище и упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор с областния управител на област Търговище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ областният управител на област Търговище да предостави недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 73626.507.702.1.30 и площ 16.33 кв.м. в сграда, находяща се в гр. Търговище, ул. „Преслав” № 2, същият подробно описан в АЧДС № 4662/25.08.2017 г., за безвъзмездно и безсрочно управление на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Търговище, по реда на чл. 15, ал. 2, изр. второ от Закона за държавната собственост, чл. 6, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, § 3, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с писмо вх. № ВСС-15263/15.11.2017 г. от г-жа Росица Цветкова – председател и административен ръководител на Административен съд гр. Търговище. 
8.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с областния управител на област Търговище за имота, описан в т. 1. 
8.3. ИЗПРАЩА настоящото решение на областния управител на област Търговище. 
9. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на помещения в съдебна палата гр. Русе за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Русе

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, 
РАЗПРЕДЕЛЯ на Окръжна прокуратура гр. Русе ползването на площ от 40 кв.м. в подпокривното пространство на западното полукрило на трети етаж от сградата на Съдебната палата гр. Русе, ул. „Александровска” № 57, за обособяване на помещение за провеждане на работни срещи и обучителни семинари. 
10. /ОТТЕГЛЕНА/ 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

11. ОТНОСНО: Съгласуване на учебни програми за електронно обучение на магистрати и съдебни служители, разработени от НИП в рамките на проект BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА по реда на чл. 257, ал. 1 от ЗСВ учебни програми за електронно обучение на магистрати и съдебни служители, разработени от НИП в рамките на проект BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 
* * * * * 
12. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение от Мария Карагьозова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО (отложена от заседание на Пленума на ВСС по Протокол № 40/07.12.2017 г., т. 48)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката до приемане на Наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС. 
13. ОТНОСНО: Определяне на координатор и упълномощаване на избрания ръководител по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Олга Керелска, член на ВСС, в качеството й на Ръководител на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ да подписва всички договори (включително и анекси към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), заповеди и всички документи, свързани с изпълнението на проекта, както и да организира, провежда и сключва договори или прекратява процедурите по реда на Закона за обществените поръчки в качеството й на Възложител за процедурите, заложени в рамките на проекта. 
13.2. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КООРДИНАТОР по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ – Огнян Дамянов - член на ВСС. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

14. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в предстоящи заседания на фокус групи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. ОПРЕДЕЛЯ за участници във фокус групите на 18 и 19 декември 2017 г., следните представители: 
14.1.1. Пламен Найденов – член на ВСС; 
14.1.2. Боян Новански – член на ВСС. 
14.2. Данните на двамата участници да бъдат изпратени на лицата за контакт, посочени в писмото. 
15. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния касационен съд, съгласно приложението. 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за работна заплата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Военен съд гр. София и Военно-апелативен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на средства за работни заплати, както следва: 
16.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения“ на Военен съд гр. София с 11 000 лв. 
16.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения“ на Военно-апелативен съд с 11 000 лв. 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, облекло и текущи разходи до края на финансовата година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Благоевград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 5 000 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и облекло. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със 7 000 лв. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на финансовата година. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и покриване на текущи разходи за издръжка на съда до края на бюджетната година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Провадия, както следва: 
18.1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 1 000 лв. 
18.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 1 000 лв. 
18.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета между Районен съд гр. Провадия и Районен съд гр. Раднево за 2017 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за текущата издръжка на съда до края на бюджетната година, както следва: 
18.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Раднево с 800 лв. 
18.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Провадия с 800 лв. 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на финансовата година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Омуртаг за 2017 г. с цел осигуряване на средства за покриване на текущи разходи на Окръжен съд гр. Благоевград до края на финансовата година, както следва: 
19.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Омуртаг с 10 000 лв. 
19.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград с 10 000 лв. 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Златоград и на Районен съд гр. Раднево за 2017 г. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината, както следва: 
20.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Раднево с 960 лв. 
20.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Златоград с 960 лв. 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Омуртаг и на Районен съд гр. Раднево за 2017 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както следва: 
21.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Раднево с 2 939 лв. 
21.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Омуртаг с 2 939 лв. 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 281 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на сградата на съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за четири съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Омуртаг и на Административен съд гр. Стара Загора за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на звукозаписна техника за четири съдебни зали, както следва: 
23.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Омуртаг с 3 555 лв. 
23.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Стара Загора с 3 555 лв. 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на газов котел

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета между Районен съд гр. Провадия и Районен съд гр. Раднево за 2017 г. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за авариен текущ ремонт на газов котел, както следва: 
24.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Раднево със 700 лв. 
24.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Провадия със 700 лв. 

29. ОТНОСНО: Обсъждане продължаване работата по проект: „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВНАСЯ разглеждането на точката на заседанието на Съдийската колегия на 19.12.2017 г. 


/Закриване на заседанието – 10.20 ч./ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
15.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд