КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 43
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 18 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАТ: Георги Чолаков, Георги Кузманов, Сотир Цацаров 
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 9.35 ч./

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. 
2. ОТНОСНО: ПМС № 293 от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗВЪРШВА корекция по бюджета на съдебната власт за 2017 г. в изпълнение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 14.12.2017 г., както следва: 
2.1. НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ ОБЩО С 12 100 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 12 100 000 лв. в т.ч. по показател и подпоказател, както следва: 
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) 12 100 000 лв. 

/Закриване на заседанието – 9.43 ч./ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
18.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд