Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и прие решение за извършване на корекция по бюджета на сcдебната власт за 2017 г.

18 декември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет проведе извънредно заседание за съгласуване на проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Пленумът на ВСС единодушно с 22 гласа „за“ съгласува проекта на Постановление на Министерския съвет, с което се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнение на съответните им бюджети и се конкретизират показателите по отделните бюджетни програми.

В Закона за публичните финанси е определен едномесечен срок, в който след обнародване на годишния закон за държавния бюджет, Министерския съвет приема Постановление за изпълнение на държавния бюджет за 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение за извършване на корекция по бюджета на съдебната власт за 2017 г. в изпълнение на ПМС № 293/14.12.2017 г., като намали приходите общо с 12 100 000 лв. и увеличи бюджетните взаимоотношения със същия размер по показател „Трансфери между бюджета на бюджетна организация и централния бюджет“.

Одобреният допълнителен трансфер по бюджета на съдебната власт за 2017 г. покрива неизпълнението на приходите за текущата година и е за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд