Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура за избор на председател на Районен съд – Горна Оряховица и определи дати за провеждане на събеседване и избор на председатели на Окръжен съд- Бургас, Софийски окръжен съд и Районен съд – Лом

19 декември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 167, ал. 2, във вр. с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, откри процедура за избор на „административен ръководител – председател“ на  Районен съд – Горна Оряховица, поради изтичащ мандат на 07.02.2017 г.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен  съвет предложения за назначаване на административен ръководител на Районен съд – Горна Оряховица, с приложени изискуеми документи.

Решението ще бъде обнародвано в “Държавен вестник” и публикувано на

Интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Съдийската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

Окръжен съд – Бургас – 23.01.2018 г.;

Софийски окръжен съд – 23.01.2018 г. и

Районен съд – Лом – 30.01.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд