Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предлага на Пленума на ВСС да продължи изпълнението по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по ОПДУ

19 декември 2017 година

Съдийската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да продължи изпълнението по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите, и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по Оперативна програма „Добро управление“. Решението бе прието единодушно с 10 гласа „за“ от членовете на Колегията, след проведено обсъждане за продължаване работата по проекта.

Предложението на Съдийската колегия ще бъде внесено за разглеждане в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 21.12.2017 г. с оглед сроковете и възможността проектният екип да продължи дейността по изпълнението на проекта.

Членовете на ВСС изслушаха директора на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, който направи преглед на нормативната уредба и решения на изпълнителната власт и ВСС във връзка с въвеждане на електронно правосъдие. Съпоставени бяха целесъобразността и ефективността и ефикасността при надграждане и адаптиране на сега съществуващите деловодни системи и при изграждане на нова единна централизирана система за управление на съдебните дела. Коментирани бяха конкретни въпроси свързани със сроковете на изпълнение и внедряване на системата. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд