КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 51
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2017 г.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАЩИ: Боряна Димитрова, Георги Чолаков, Драгомир Кояджиков 
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 9,38 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
26. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
27. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите административен ръководител на Районен съд – Ивайловград. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за освобождаване на и.ф. заместници на административния ръководител и за назначаване на заместници на административния ръководител на Софийския районен съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за периодично атестиране на Олга Велиславова Кадънкова - Тончева - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС”. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Предложение вх. № ВСС-16190/04.12.2017 г. от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав, за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав. 
1.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Драгомир Кояджиков, Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова. 
/Съгласно чл. 316, ал. 3, изр. второ от ЗСВ, при извършване на жребия в подбора не бяха включени членове на Колегията, избрани в предходни състави, а именно: Атанаска Дишева, Олга Керелска и Севдалин Мавров/ 
1.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Красимир Шекерджиев. 
2. ОТНОСНО: Заповед № АС-339/31.10.2017 г. на Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ - „забележка”, на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И :

2.1. ПОТВЪРЖДАВА, наложеното със Заповед № АС-339/31.10.2017 г. на Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд. 
2.2. ПРИЛАГА Заповед № АС-339/31.10.2017 г. на Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, ведно с решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, към кадровото дело на съдията.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. ОТНОСНО: Изслушване на Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И: 

3.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка. 
3.2. УВАЖАВА ЧАСТИЧНО възражението на Наталия Петкова Петкова – съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“, срещу изготвената й комплексна оценка. 
3.3. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 91 (деветдесет и една) точки на Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“. 
3.4. Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“ ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 

4. ОТНОСНО: Изслушване на Моника Пламенова Добринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост - /поканена, не се явява за изслушване/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

4.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Моника Пламенова Добринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, срещу изготвената й комплексна оценка. 
4.2. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 96 (деветдесет и шест) точки на Моника Пламенова Добринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
4.3. Моника Пламенова Добринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

5. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Мариян Стефанов Марков за освобождаване от длъжност „съдия“ в Софийски градски съд на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, тъй като същият няма качество на магистрат поради влизане в сила на решението на Съдийската колегия по пр. № 02/17.01.2017г., т. 2, с което му е наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. 
6. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийски градски съд – Наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И: 

6.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – Наказателна колегия с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
6.2. ВЪЗЛАГА на съдия Анелия Милчева Щерева ДА ДОВЪРШИ започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. 
7. ОТНОСНО: Проект на решение за приключване на обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Окръжен съд – София - Гражданска колегия, във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София – Гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 01.12.2017 г. 
8. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Поликсена Димитрова Георгиева – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Поликсена Димитрова Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 18.01.2018 г. 
10. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

10.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Горна Оряховица - изтичащ мандат. 
10.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. 
10.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
11. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Елена Евгениева Маврова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“. 
11.1. Елена Евгениева Маврова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
12. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Росенка Кирилова Денова - съдия в Окръжен съд - Видин, с ранг „съдия в ОС”. 
12.1. Росенка Кирилова Денова - съдия в Окръжен съд - Видин, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
13. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Веселин Христов Коларов - съдия в Районен съд - Харманли, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселин Христов Коларов - съдия в Районен съд - Харманли, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
14. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, извънредно атестиране на Росица Желязкова Темелкова - и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Желязкова Темелкова - и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Венета Николаева Цветкова - Комсалова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светослав Неделчев Тодоров - съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентина Драгиева Иванова - съдия в Районен съд - Велинград, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариела Викторова Йосифова - съдия в Районен съд - Видин, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниел Иванов Цветков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд - Видин, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Весела Калчева Спасова - съдия в Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
21. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител - председател на Районен съд - Шумен за повишаването на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Василев Симитчиев - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диана Крумова Радева - съдия в Районен съд - Велико Търново, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
24. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, за откриване на процедура за периодично атестиране на Катя Йорданова Господинова - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И: 

НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Катя Йорданова Господинова - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
25. ОТНОСНО: Обсъждане продължаване работата по проект: „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“, съгласно решение на Пленума на ВСС по Протокол № 42/14.12.2017 г., т. 29 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да вземе решение да продължи изпълнението на Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система на съдилищата" по процедура BG 05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Добро управление", Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система". 
Предложението да се внесе за разглеждане на заседанието на Пленума на ВСС на 21 декември 2017 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

26. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва: 
26.1. Окръжен съд – Бургас – 23.01.2018 г.; 
26.2. Софийски окръжен съд – 23.01.2018 г.; 
26.3. Районен съд – Лом – 30.01.2018 г. 
27. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., Таня Петрова Киркова - съдия в Районен съд - Ивайловград, с ранг „съдия в АС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Ивайловград, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решение, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
28. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд, за освобождаване на и.ф. заместници на административния ръководител и за назначаване на заместници на административния ръководител - заместник-председатели на Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Петя Данаилова Петкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет. 
28.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Даниела Божидарова Александрова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет. 
28.3. ОСВОБОЖДАВА, Йоана Милчева Генжова, съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, от изпълняващ функциите „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
28.4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Мария Ангелова Дончева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет. 
28.5. ОСВОБОЖДАВА, Даниела Петрова Попова, съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, от изпълняващ функциите „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението. 
28.6. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Илиана Валентинова Станкова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет. 
28.7. ОСВОБОЖДАВА, Валентин Тодоров Борисов, съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС, от изпълняващ функциите „заместник на административния ръководител – заместник – председател” на Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението. 
29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Олга ВелиславоваКадънкова - Тончева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1 НЕ ПРИЕМА предложението на Комисията по атестирането и конкурсите при СК на ВСС, за определяне на 18 точки в ч.VI, т.1 на ЕФА, 18 точки в ч.VI, т.2 на ЕФА и комплексна оценка „ДОБРА" – 88 т., на Олга Велиславова Кадънкова - Тончева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”. 
29.2. ПРИЕМА корекции в констатациите, отразени в ч. VI, т.1 и т.2 на ЕФА. 
29.3. ОПРЕДЕЛЯ оценки по ч.VI, т.1 и т.2 на ЕФА, както следва: 
- в ч.VI, т.1 на ЕФА, по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ – 20 /двадесет/ точки; 
- в ч.VI, т.2 на ЕФА, по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти“ – 20 /двадесет/ точки. 
29.4. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Олга Велиславова Кадънкова - Тончева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”. 
29.5. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" – 92 т. на Олга Велиславова Кадънкова - Тончева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”. 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол./ 

Закриване на заседанието – 12,55 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
20.12.2017 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд