Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт

21 декември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. Промените предвиждат подаване на заявление вместо молба за отпускане на еднократна помощ, придружена с разходо-оправдателни документи, епикризи, болнични листове, акт за смърт и декларация за изплатено или отказано обезщетение от застраховател. Заявлението се подава от магистрата, съдебния служител или член от неговото семейство, в случаите, когато лицето не може да я подаде лично.

Проектът на Правилата e изпратен за обсъждане и одобрение от общите събрания на органите на съдебната власт, като от постъпилите от съдилищата общо 154 протокола е изразено становище по направените предложения за промени. Копия от 154 протоколи са постъпили от проведени общи събрания в Прокуратурата на Република  България. Всички магистрати и съдебни служители от системата на ПРБ са приели проекта на Правилата и са направени предложения в тази посока.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд