Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши да продължи изпълнението на Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по ОПДУ

21 декември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да продължи изпълнението на Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по процедура BG 05SFOP001-3.001фаза директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

Пленумът на ВСС реши при изготвяне на техническото задание да бъдат съобразени с всички изисквания на националното право и европейското законодателство с цел осигуряване максимална степен на сигурност и защита на Единна информационна система на съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд