Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г.

21 декември 2017 година

Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г., която ще бъде публикувана на Интернет сайта на ВСС.

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за единадесетте месеца на 2017 г. е 82,5 % при среден процент на изпълнение 91,7 %.

Общо постъпилите приходи във ВСС са 384,058 млн. лв., (от които 72,91 % - субсидия от МФ, ОПДУ, от съдилищата 24,62 % и от НАП 2,13 %). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 103,109 млн. лв., като бележат ръст от 1,68 % в сравнение със същия период на 2016 г.

Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са в размер на 8,292 млн. лв. и представляват 8,04 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г. са в размер на 504,283 млн. лв., което представлява 86% от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 91,7%. Разходите са увеличени с 8,5% в сравнение с м. ноември 2016 г. Капиталовите разходи възлизат на 4,736 млн.лв. или 0,94 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – 12,776 млн. лв., които представляват 86,58 % изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 15,103 млн. лв., които представляват 82,55 % изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 192,299 млн. лв., които представляват 86,79 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 15,989 млн. лв., или 68,33 % изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени  първоначално в бюджета на ВСС.

Изпълнението от НИП е 3,324 млн. лв., или 85,16 % изпълнение на плана на общите разходи и от ИВСС – 4,935 млн. лв.  или 80,29 % изпълнение на плана на общите разходи и на Съдилища – 259,857  млн. лв.  или 87,22 % изпълнение на плана на общите разходи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд