КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 44
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Сотир Цацаров
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 09.35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
7. Проект на решение относно изпълнението на Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата" по процедура BG 05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Добро управление", Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система".
Внася: Съдийската колегия на ВСС
8. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение за поправка на явна фактическа грешка в решение на Пленума на ВСС по Протокол № 40/07.12.2017 г.
Внася: Комисия „Управление на собственост”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1.ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт, както следва:
- В т. 1 след думите „ с решение на“ се добавят думите „пленума на“, а израза „средствата по фонд „Работна заплата““ се заменя с израза „средствата за основна заплата“;
- В т. 3 думата „молба“ се заменя с думата „заявление“, а в края на изречението се добавя израза „и декларация за изплатено обезщетение от застраховател по образец, утвърден от Пленума на ВСС“, като текста придобива следната редакция:
„За отпускане на еднократна помощ е необходимо заявление от магистрата, съдебния служител или член на неговото семейство /в случаите, когато лицето не може да я подаде лично/, придружена с ксерокопия на документи подкрепящи обстоятелствата по т. 2 /разходо-оправдателни документи, епикризи, болнични листове, акт за смърт/ и декларация за изплатено или отказано обезщетение от застраховател, с който Висшият съдебен съвет е сключил договор за застраховка "Злополука" по чл.224, ал.2 и чл.351, ал.1 от ЗСВ, по образец, утвърден от Пленума на ВСС.“
- В т. 5 след думите „с решение на“ се добавят думите „пленума на“;
- В т. 6 след думите „с решението на“ се добавят думите „пленума на“;
- В т. 8 след думите „по решение на“ се добавят думите „пленума на“;
- Заключителното изречение придобива следната редакция:
„Правилата се обсъждат на общо събрание в органите на съдебната власт, след което Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение ги утвърждава.“


УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

2. ОТНОСНО: Упълномощаване на Валери Манолов Врабчев –
ЕТ “АРХАТ В - ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ“ да получава техническа документация от компетентните органи за сградата на бул. „Драган Цанков“ № 6, във връзка с подписан с Висшия съдебен съвет договор рег. № ВСС-15172/13.11.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО на Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, да упълномощи Валери Манолов Врабчев, в качеството му на управител на ЕТ “АРХАТ В-ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ“, да получава необходимата техническа документация от компетентните органи за сградата на бул. „Драган Цанков“ № 6 от името и за сметка на Висшия съдебен съвет във връзка с подписания с институцията договор с предмет: „Проектиране на основен ремонт и преустройството на сграда на органите на съдебната власт, гр. София, бул. Драган Цанков № 6“.
3. ОТНОСНО: Упълномощаване на Светослав Петров Ризов – Управител на “СЕЛКО-7“ ЕООД, да получава техническа документация от компетентните органи за сградата Съдебна палата гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф 1“ № 6, във връзка с подписан с Висшия съдебен съвет договор рег. № ВСС-15170/13.11.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО на Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, да упълномощи Светослав Петров Ризов – Управител на “СЕЛКО-7“ ЕООД, да получава необходимата техническа документация от компетентните органи за сградата Съдебна палата гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф 1“ № 6, от името и за сметка на Висшия съдебен съвет във връзка с подписания с институцията договор с предмет: „Проектиране на конструктивно укрепване на сграда за органите на съдебната власт, гр. Бяла“.
4. ОТНОСНО: Упълномощаване на Валери Манолов Врабчев – ЕТ “АРХАТ В - ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ“ да получава техническа документация от компетентните органи за сградата на учебна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна от името и за сметка на Висшия съдебен съвет във връзка със сключен договор рег. № ВСС-15173/13.11.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО на Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, да упълномощи Валери Манолов Врабчев, в качеството му на управител на ЕТ “АРХАТ В-ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ“, да получава необходимата техническа документация от компетентните органи за сградата на почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна от името и за сметка на Висшия съдебен съвет във връзка с подписания със сключен договор рег. № ВСС-15173/13.11.2017 г. с предмет: „Изработване на геотехническа експертиза за терена и проектиране на конструктивно укрепване на сградата на учебна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна“.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

5. ОТНОСНО: Определяне на участник в семинар „Принцип на допълващата юрисдикция и сътрудничество между съдилищата във взаимосвързаната глобална правосъдна система“ и церемония по откриване на новата съдебна година, организирани от Международния наказателен съд, които ще се проведат на 18 януари 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в семинар „Принцип на допълващата юрисдикция и сътрудничество между съдилищата във взаимосвързаната глобална правосъдна система“ и церемония по откриване на новата съдебна година, организирани от Международния наказателен съд, които ще се проведат на 18 януари 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия, следните лица:
5.1.1. Цветинка Пашкунова– член на ВСС;
5.1.2. Наталия Андреева – преводач от английски на български език и обратно.
5.2. КОМАНДИРОВА лицата по т. 5.1 за участие в семинар „Принцип на допълващата юрисдикция и сътрудничество между съдилищата във взаимосвързаната глобална правосъдна система“ и церемония по откриване на новата съдебна година, организиран от Международния наказателен съд, за периода 17 -19 януари 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
5.3. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
* * * * * *
6. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2016 г. - 31.03.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. Приема анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.10.2016 г. - 31.03.2017 г.) в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ.
6.2. Приема данните от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2016 г. - 31.03.2017 г.
6.3. Приема отчета на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета ”а” от ЗСВ, за периода 01.10.2016 г. - 31.03.2017 г.
6.4. Препоръчва на административните ръководители на органите на съдебна власт, съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата образувани преди 2014 г. и при наличие на недовършени такива да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.
6.5. Напомня на административните ръководители да изпълняват стриктно решенията на ВСС по:
- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.1. – препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл.80, чл. 86, чл.114 и чл.122 от ЗСВ, да регулират и контролират дейността на службите „Съдебно деловодство” и „ Връчване на призовки и съдебни книжа” по срочното и стриктно изпълнение на определените им в ПАРОАВАС задължения. При необходимост да организират обучения или да предприемат мерки по дисциплиниране на връчителите с цел неотлагане на дела поради нередовно призоваване;
- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.2. – препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл.80, чл. 86, чл.114 и чл.122 от ЗСВ, да следят за приключването на делата и преписките в разумни срокове както и за срочното постановяване на решенията и при необходимост да упражняват правомощията си по ЗСВ за налагане на дисциплинарни мерки;
- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.3. – препоръчва на магистратите от органите на съдебната власт да използват дисциплиниращите средства за страните, вещите лица и свидетелите, предоставени от ЗСВ, ГПК, НПК и АПК;
- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.5. - задължава горестоящите административни ръководители на органите на съдебната власт на всеки шест месеца да извършват проверки на делата и преписките за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове;
- Протокол № 36/06.10.2016 г. т.7.6 - препоръчва административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, 86, 114 и 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата по Глава 25 „Бързи производства“ от ГПК, заповедни производства по ГПК, бързи производства по исковете по КТ и при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.
6.6. Материалите по т. 6.1, т. 6.2 и т. 6.3 да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

7. ОТНОСНО: Проект на решение относно изпълнението на Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата" по процедура BG 05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Добро управление", Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система"

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. Продължава изпълнението на Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система на съдилищата" по процедура BG 05SFOP001-3.001, за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Добро управление", Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система".
7.2. Техническото задание за Единната информационна система на съдилищата по проекта да бъде съобразено с изискванията на националното и европейското законодателство за информационна сигурност и защита.
8. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г.
8.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
9.ОТНОСНО: Проект на решение за поправка на явна фактическа грешка в решение на Пленума на ВСС по Протокол № 40/07.12.2017г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решението си, взето по Протокол № 40/07.12.2017 г., като израза „ договор за наем с рег. № ВСС-469/13.01.2017 г.” се чете „договор за наем с рег. № ВСС-489/13.01.2017 г.”.

/Закриване на заседанието – 10.22 ч/

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
22.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд