Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

От 03.01.2018 г. /сряда/ ще започне прием на документи по обявените с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 49/05.12.2017 г. конкурси за :

- повишаване и заемане на 3 /три/ свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия;

- повишаване и заемане на 4 /четири/ свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд - наказателна колегия;

- преместване и заемане на 36 /тридесет и шест/ длъжности „съдия” в районните съдилища.

            В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурсите в Държавен вестник /бр. 01/02.01.2018 г./ до 16.01.2018 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12. Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления. Повече информация за конкурсите може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд