Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Главният секретар на ВСС уведомява кандидатите, подали документи за участие в конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността“, че се удължава срокът, в който Конкурсната комисия следва да се произнесе относно допускането на кандидатите до участие в конкурса до 19.01.2018 г. във връзка с отсъствие на членове от конкурсната комисия.

 

Съобщението е публикувано на интернет-страницата на ВСС на 12.01.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд